Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs- och skrivinlärning, årskurs 1

Skapad 2014-08-27 19:46 i Hästhagenskolan Lerum
Läs- och skrivinlärning. Vi arbetar med bokstäver- och bokstavsljud.
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Innehåll

Vi kommer särskilt att arbeta med följande förmågor (ur Lgr11):

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • forma bokstäverna
 • koppla ljud till bokstaven
 • lyssna på sagor, berättelse och dikter
 • öka din språkliga medvetenhet
 • läsa ord
 • läsa olika texter
 • skriva ord
 • skapa en elevnära text

Du ska få arbeta med (arbetsformer och lärande):

 • hur bokstäverna ser ut och hur de låter enligt ett arbetsschema
 • att skriva bokstäverna, versaler och gemener, på rätt sätt
 • att skriva ord
 • att skriva egna texter efter egen förmåga såsom berättelser och faktatexter
 • att läsa ord och att läsa texter utifrån din egen förmåga
 • att lyssna på rim, ramsor, sånger, sagor, berättelser och dikter
 • att göra olika språkövningar och språklekar

Bedömning (jag kommer att bedöma din förmåga):

 • att du vet vad bokstäverna heter
 • att du vet hur bokstäverna låter
 • att du kan forma bokstäverna
 • jag kommer att lyssna regelbundet på dig när du läser
 • att du kan läsa korta, vanliga och enkla ordbilder
 • att du kan skriva egna ord och elevnära texter

Matriser

Sv

Nya språket lyfter

Läsa
Skriva
A1
**A:1** Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning. *Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.*
**A:1** Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler. *Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.*
A2
**A:2** Eleven ”läser” både på och mellan raderna vid lärarens högläsning. *Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.*
**A:2** Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord. *Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.*
A3
**A:3** Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver. *Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.*
**A:3** Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden. *Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.*
A4
**A:4** Eleven känner igen flera bokstäver, har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. *Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.*
**A:4** Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas. *Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.*
AVSTÄMNING A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. *Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.*
B1
**B:1** Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning). *Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.*
**B:1** Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd. *Jag kan skriva ord och korta texter.*
B2
**B:2** Eleven visar förståelse vid egen läsning. *Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.*
**B:2** Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand. *Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.*
B3
**B:3** Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter. *Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.*
**B:3** Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs. *Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.*
B4
**B:4** Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen. *Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.*
**B:4** Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet. *Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.*
AVSTÄMNING B
Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning. *Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.*
C1
**C:1** Eleven läser för upplevelse och lärande. *Jag läser för att uppleva och lära.*
**C:1** Eleven skriver berättande text med tydlig handling. *Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.*
C2
**C:2** Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter av olika slag. *Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.*
**C:2** Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter. *Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.*
C3
**C:3** Eleven ”läser mellan raderna”, dvs förstår och tolkar innehåll i berättelser och faktatexter. *Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.*
**C:3** Eleven hämtar information och kunskaper från någon anvisad källa och skriver med egna ord en sammanhängande text. *Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.*
C4
**C:4** Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text. *Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.*
AVSTÄMNING C
Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar. *Jag kan läsa flytande: känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.*
D1
**D:1** Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
**D:1** Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D2
**D:2** Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
**D:2** Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D3
**D:3** Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
**D:3** Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
E1
**E:1** Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
**E:1** Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E2
**E:2** Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
**E:2** Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E3
**E:3** Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
**E:3** Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
F1
**F:1** Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
**F:1** Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F2
**F:2** Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
**F:2** Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F3
**F:3** Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
**F:3** Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Avstämning F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: