Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sannolikhetslära

Skapad 2014-08-28 10:48 i Klaraborgs spo Karlstad
Grundskola 8 – 9 Matematik
Detta är frågor som kommer att besvaras under detta arbetsområde:

- Vad är sannolikheten att vinna på ett lotteri? Vad är sannolikheten att vid ett tärningskast slå antingen en femma eller en sexa?

- Vad är sannolikheten att vid ett tärningskast slå två sexor i rad? Vad är sannolikheten att föda två pojkar efter varandra?

- Hur använder man ett träddiagram?

- Vad är komplementhändelsen till att ett frö gror?

Innehåll

Syfte

Följande förmågor kommer du att träna på: 

- kunna lösa problem med hjälp av olika metoder
- kunna redogöra för dina beräkningar, både muntligt och skriftligt
- beskriva och se samband mellan olika matematiska begrepp 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Undervisning och Arbetsform

Detta kommer vi att arbeta med: 

- enkla slumpförsök och slumpförsök i flera steg
- repetition av procent


Så här kommer vi arbeta: 

- genomgångar vid tavlan
- arbeta i böcker och med stenciler
- sitta själv och räkna 
- sitta i grupper/par och räkna/diskutera diverse uppgifter

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Du kommer att bedömas med avseende på hur väl

- du tolkar problemen/uppgifterna
- du kan förklara olika begrepp 
- du kan använda metoder för att göra beräkningar
- du kan redovisa dina beräkningar (muntligt eller/och skriftligt) 


Du kommer att bedömas kontinuerligt på lektionstid samt vid:

- något provtillfälle
- diskussioner

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser

Ma
Matematiska förmågor år 7-9

Förmågor att utveckla:

---->
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Förstå problem.
Du behöver hjälp med att förstå problemet.
Du förstår problem och löser dem med viss hjälp.
Du förstår och kan lösa problem relativt väl.
Du förstår och kan lösa problem på ett väl fungerande sätt, på egen hand.
Arbetssätt
Kunna använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver hjälp med att använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver viss hjälp med att använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Bedöma rimlighet.
Du behöver hjälp med att reflektera över rimligheten i dina svar.
Du kan till viss del bedöma rimligheten i ditt svar.
Du kan oftast bedöma rimligheten i ditt svar.
Du resonerar kring rimligheten i svaren.
Begreppsförståelse
Förstå och använda matematiska begrepp
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk.
Kommunikation
SKRIFTLIGA lösningar, uträkningar, redovisningar
Du behöver hjälp med att redovisa dina lösningar.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisning är lätt att följa och förstå. Alla steg redovisas.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
MUNTLIGT samtala om och argumentera kring lösningar, uträkningar, redovisningar
Du använder ett vardagligt språk och behöver utveckla det matematiska språket.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt.
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt.
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Du behöver vägledning för att följa ett matematiskt resonemang.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: