Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2014-08-28 17:03 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik
Höstens tema är "I sagans värld". Vi kommer att samarbeta med konstmuseet i skapande skola- projekt som också har sagan som tema. Eleverna kommer att göra ett antal besök på konstmuseet.

Vi kommer att träna på att framträda för varandra och hur man dokumenterar på olika sätt. På så sätt får eleverna möjlighet att följa sitt lärande under hela temat.

Innehåll

Syften med undervisningen


 

Kopplingar till läroplan

 • Ev
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • Ev
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • Ko
  Syfte samspela med andra,
 • Ko
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • Mo
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • Vu
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • Vu
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Detta betyder för eleven:

Estetisk verksamhet: Få tillfälle att skapa genom bild, musik och slöjd, samt använda olika material och tekniker.


Kommunikation: Genom bok- och bildsamtal och sagodrama öva samspel med andra, uttrycka och tolka känslor samt olika former av kommunikativa uttryck.


Motorik: Använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i lekform. Förstå regler i lek.


Verklighetsuppfattning: I sagans form få tillfälle att utveckla förmågan att ordna händelser och upplevelser i tid och rum, samt utveckla förståelsen av begrepp som beskriver kvalitet .

 

 

Aktiviteter utifrån det centrala innehållet:


Kopplingar till läroplan

 • Ev  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Ev  1-9
  Estetisk framställning Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • Ev  1-9
  Estetisk framställning Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Mo  1-9
  Rörelse Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • Vu  1-9
  Tid Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • Vu  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • Vu  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Detta betyder för eleven:

Temat startar med en gemensam kick off, då temat presenteras. Begreppet "saga" tas upp. Några vanliga sagofigurer finns med. Vi tar fasta på eleverna spontana kommentarer och frågor, och söker svar under temats gång.

Bok- och bildsamtal. Vi samtalar om vad som kännetecknar en saga.Begrepp som "på riktigt" och "på låtsas" tas upp.

I slöjden tillverkar eleverna handdockor. 

Eleverna skapar egna sagor, med inspiration av de egna dockorna från slöjden, samt de sagor vi läst. I berättelserna tränas tid- och rumsbegrepp, samt begrepp för att beskriva föremåls kvalitet. Vi kommer att träna på att framträda för varandra.

Sagorna dokumenteras med bilder och text. Eleverna fotograferar och filmar med iPad eller kamera, samt skriver egen text på dator eller för hand.

Dramatisering av sagor från böcker, eller elevernas egna sagor.

Genom projektet "Skapande skola" får alla elever besöka konstmuseet 3 ggr. De ser en utställning om barnboksbilder, och jobbar i museets verkstad med att tillverka en egen sagobok.


Kunskapskrav

Grundläggande/ fördjupade krav:

Eleven deltar i bok- och bildssamtal. / Deltar aktivt i samtal, svarar på frågor om innehållet.

Eleven deltar i att tillverka en handdocka i slöjden. / Deltar aktivt i utformningen av dockan, väljer färg och material.

Eleven deltar i skapande av sagor i gruppen. / Eleven är aktiv i skapande av saga, kommer med förslag på handling osv. 

Eleven deltar i att dokumentera sagan./ Eleven skriver själv några ord som text till sagan.Eleven dokumenterar med foto eller målning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: