Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Guldlock och de tre Björnarna, Rödklövern ht 2014 - vt 2015

Skapad 2014-09-01 12:48 i Ängsbergets förskola Orust kommun
På Rödklövern har vi valt att arbeta på ett tematiserat arbetssätt genom ett sagotema för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. Detta läsår har vi valt att arbeta med en folksaga.
Förskola
Vi har valt att arbeta med folksagan ”Guldlock och de tre Björnarna” vilken kommer ligga till grund för verksamheten under detta läsår.Vi vill ge barnen möjligheter till rika fantasiupplevelser i mötet med de olika sagokaraktärerna. Figurerna som ingår i ”Guldlock och de tre Björnarna” kommer att vara maskotarna och de som kommer såväl med intresseväckande material som med aktiviteter och väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Förskolans läroplan s.9

Barnen på Rödklövern visar intresse för att lyssna på sagor/böcker, sjunga, dansa och röra på sin kropp, skapande i olika former och av olika djur. I vårt arbete på Rödklövern kommer vi att ta utgångspunkt ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Detta för att ge varje barn möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Tematiserat arbetsätt

På Rödklövern har vi valt att arbeta på ett tematiserat arbetssätt genom ett sagotema för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. 

Sagoberättande finns i alla kulturer och skapar förväntan och nyfikenhet hos oss människor. Vi har valt att arbeta med en folksaga denna gång. Vi ser att en folksaga är en kort saga som är lagom lång för att uppehålla barnens intresse. Folksagor sprids ofta genom muntlig tradition och vi tänker oss att spinna vidare på detta och utveckla sagan om ”Guldlock och de tre Björnarna vidare. Barnen kommer att få bekanta sig med strukturen i sagan och erbjudas att skapa egna sagor tillsammans. Folksagor börjar ofta med frasen ”Det var en gång …..” och det är vanligt att antalet tre är med och så även i den valda sagan med tre björnar. Sagan om Guldlock och de tre Björnana är rik på fantasi, har olika karaktärer och innehar olika budskap så som vänskap och matematik- storlek och antal som barnen kommer ges möjligheter till att identifiera sig med. Vi kommer att fokusera lite extra på matematiken i sagan och koppla samman detta med att vi pedagoger går en utbildning genom Matematiklyftet. Genom att ta utgångspunkt från denna folksaga kommer vi att arbeta med utvecklingsområden såsom språk, sång och musik, rörelse livskunskap, natur, matematik, teknik och skapande.

Resan in i sagans fantasivärld kommer att inledas med samma ramsa för att inge barnen trygghet men också avstamp för att vi går in i sagans magiska värld där allt kan hända. För att barnen ska kunna ges möjligheter till att bearbeta sina upplevelser arrangeras lekmiljön med rekvisita ifrån sagan.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi på Rödklövern?

Vi arbetar efter en sociokulturell anda där vi ser att barnen och vi vuxna lär i samspel med varandra. Språket ses som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna få kunskaper om varandras erfarenheter och att kunna göra sin röst hörd och kunna påverka sin situation och verksamhetens innehåll.
 Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar och funderingar och vad de vill undersöka.  Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till sagotemats utveckling.

Vi arbetar på ett tematiserat arbetssätt utifrån en sagobok för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Detta genom att bestämma syfte och mål med temat och göra en grovplanering som strukturerar temaarbetet och ger ett stöd. Genom vårt lyhörda och närvarande förhållningssätt tar vi utgångspunkten från barnens visade intresse och tankar vilket för temat vidare. 

Vi ser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

UPPFÖLJNING

Vi följer upp temat genom att tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort. Dokumentera i barnens Lärloggar!

UTVÄRDERING

 

Genom att använda oss av dokumentationer såsom filmer/kort, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogisk dokumentation m.m ges vi möjligheter att utvärdera  och utveckla verksamheten. 

Genom filmer,kort, och kommentarer från barn och föräldrar ser vi barnens gensvar på det vi har att erbjuda dem.

Det är barnens visade intresse,  tankar och erfarenheter som för temat vidare.


 

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: