Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/Kemi - Ämnens egenskaper år 5

Skapad 2014-09-02 08:55 i Aspen Montessori Grundskolor
Laborationer - ett arbetssätt Ämnens indelning och egenskaper - vad är periodiska systemet? Vanliga kemikalier - i hemmet och övriga samhället
Grundskola 5 – 6 NO (år 1-3) Kemi
Välkomna till NO-undervisningen år 5 och ämnet kemi.

Vi kommer att arbeta med många grundämnen och deras egenskaper enligt planeringen nedan.

Lära sig uttrycket "ingenting försvinner, allt finns kvar"

Lycka till - följ reglerna och ha kul!

Innehåll

Konkreta mål

 • Du ska känna till några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Du ska känna till det periodiska systemet och flera grundämnen
 • Du ska veta vad en lösning är
 • Du ska veta vad en blandning är
 • Du ska känna till olika sätt skilja ämnen åt
 • Du ska känna till några ämnen som är brännbara och några som inte är brännbara
 • Du ska kunna göra enkla undersökningar - planera, utföra och utvärdera.
 • Du ska kunna dokumentera dina undersökningar 

Bedömning

 • Din förmåga att hantera och förstå information och fakta
 • Din förmåga att skilja på en lösning och en blandning
 • Din förmåga att förstå hur man skiljer ämnen åt
 • Din förmåga att göra enkla undersökningar - planera, utföra och utvärdera.
 • Din förmåga att dokumentera dina undersökningar 

Undervisning

Du kommer att få arbeta med:
 • Grupparbeten och samarbeta
 • Att göra enkla undersökningar - planera, utföra och utvärdera.
 • Att dokumentera dina undersökningar 
 • Att läsa och förstå information om kemi till exempel i faktatexter 

Begrepp

- lösning
- blandning
- lika löser lika
- separera
- kemiska egenskaper
- grundämne
- periodiska systemet
- atommodellen

- Ingenting försvinner, allt finns kvar.

Syfte

Eleven redovisar faktakunskaper som stämmer bra.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kunskapskrav för betyg A år 6

Kemi

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6
  Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 • Ke  A 6
  Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Centralt innehåll

Kemi - ämnens kemiska egenskaper som löslighet och brännbarhet

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser

NO Ke


NO Ke

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: