Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-6 katarina

Skapad 2014-09-11 08:21 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Syfte, mål, arbetssätt och kunskapskrav med bedömningsmatriser.
Grundskola 4 – 6 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt

Vi arbetar på många olika sätt:

Talat språk - samtal och diskussioner enskilt och i grupp utifrån olika texter och ämnesområden. Muntliga presentationer. Argumentationer.

Skriftspråk - produktion av olika typer av texter med olika avsändare och mottagare. Stavningsträning och textbearbetning utifrån både form och innehåll.

Läsning - Högläsning och tystläsning av olika typer av litteratur med efterföljande skriftlig bearbetning och/eller diskussion enskilt eller i grupp för ökad förståelse.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt:

 • under lektionstid

 • med läxförhör och diagnoser

 • vid observationer av muntliga samtal, presentationer i grupp och individuellt med skriftliga inlämningsuppgifter

Matriser

Sv
Förmåga att ta ansvar på lektionstid.

Förmåga att ta ansvar på lektioner

 • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11   successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fokus
Vid genomgångar
jag har svårt att vara tyst och lyssna vid genomgångar.
Jag är tyst vid genomgångar.
Jag är tyst och lyssnar vid de flesta genomgångar. Frågar vid behov.
Jag är tyst och lyssnar vid de flesta genom -gångar. Ställer relevanta frågor vid behov. Antecknar.
Fokus
Vid eget arbete
Jag håller koll på vad som händer runt omkring. Får lite gjort.
Jag tappar lätt fokus vid arbete på egen hand. Behöver flera påminnelser för att jobba vidare.
Jag tappar ibland fokus vid arbete på egen hand. Efter en påminnelse blir det fokuserat arbete resten av lektionen.
Jag arbetar alltid fokuserat på egen hand.
Behov
Av instruktioner
Jag behöver ofta en egen genomgång för att förstå vad som ska göras.
Jag behöver ibland en extra instruktion. Behöver ibland stöd att förstå instruktioner.
Behöver sällan en extra instruktion. Kan själv läsa och förstå instruktioner i läroboken.
Jag behöver aldrig en extra instruktion. Kan själv läsa och förstå instruktioner.
Noggrannhet
Jag skriver ofta ofullständiga svar. Fokus ligger på att få uppgifterna gjorda, snarare än att lära mig mer.
Min Noggrannhet i uppgifter varierar. Gör precis det som behövs, sällan mer. Ibland saknas viktig information.
Jag är ofta noggrann i uppgifter. Får med allt som frågas efter i uppgifter eller instruktioner.
Är alltid noggrann och gör uppgifter med hög kvalitet; Använder en prydlig handstil, svarar utförligt på frågor, numrerar uppgifter och sätter alltid en rubrik på det som görs.
Noggrannhet
Övningar kontra slutuppgifter
Gör övningar och slutuppgifter.
Arbetar engagerat i slutuppgifter.
Arbetar engagerat i slutuppgifter och i de flesta övningar.
Arbetar med samma engagemang i alla uppgifter.
Visa hänsyn
Vid eget arbete
Jag pratar ofta högt och/eller håller på med störande ljud i klassrummet.
Småpratar ofta om andra saker med de som sitter nära. Kan inte stå emot när andra börjar pratar.
Kan prata tyst med grannen.
Kan diskutera arbetet i klassrummet men gör det tyst och diskret.

Sv
Svenska kunskapskrav åk 4-6

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsflyt
Jag kan ännu inte läsa med flyt.
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett för uppgiften passande sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Jag kan ännu inte göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll.
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Jag kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka utifrån egna erfarenheter
Jag kan ännu inte, utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
innehåll
Jag kan ännu inte skriva olika slags texter med fungerande innehåll och struktur.
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och god språklig variation.
språkliga normer
stavning, grammatik, siljetecken
Jag kan ännu inte använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Gestaltningar
Mina texter har ännu inga gestaltningar och ej heller en enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltandebeskrivningar och enkel handling. .
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande besk ivningar och utvecklad handling
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltandebeskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning och källkritik
Jag kan ännu inte söka, välja ut och samman-ställa information från ett urval av källor.
Jag kan söka, välja ut och samman-ställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Respons
Jag kan ännu inte ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och kan ännu inte efter respons bearbeta texter.
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och efter respons bearbeta texter och öka tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån efter respons bearbeta texter och ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och efter respons bearbeta texter och öka tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

TALA/ LYSSNA/ SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Jag kan ännu inte samtal om bekanta ämnen och framföra mina åsikter.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redovisa
Jag kan ännu inte förbereda och genomföra en muntlig redovisning med fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och motta-gare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk
Jag kan ännu inte ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om dessa.
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: