Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet "Spagettitorn" år 7, ht-20

Skapad 2014-09-16 16:16 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Konstruktionsuppgift med syftet att träna och utveckla hur belastning i olika former påverkan på en konstruktion. Inom arbetsområdet kommer eleverna lära sig hur påkänningar kan fördelas över större yta.(fackverk, balkar, m.m.)
Grundskola 8 Teknik
Din uppgift i det här arbetsområdet är att konstruera ett stabilt och estetiskt tilltalande(design) torn i spagetti. Utmaningen är att bygga så högt du vågar samtidigt som det ska bli stabilt och tåla belastning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt".(Sid. 104)

Arbetssätt och undervisning

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap".(Kap. 1, sid 9)

"visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt".(Kap. 2, sid. 12)

Uppgiften förutsättningar:

Uppgiften är att parvis bygga,/konstruera ett torn av spagetti. Ni kommer att få använda limpistol när ni bygger. Det är inte tillåtet att limma ihop flera spagettistrån till ett tjockt spagettistrå. Avståndet mellan varje spagettistrå måste vara minst 1 cm.

Kartong ska användas som bottenplatta.

Ni har fyra lektioner på er att bygga tornet( inklusive introduktion).

Förflyttning av tornen får ni klara av inom gruppen(mellan lektionstillfällena)

Material och hjälpmedel: Spagetti, limpistol, kartong och sax

Tornet ska:

 • Byggas så högt ni vågar utan att det går sönder.
 • Klara en minimibelastning:
 • Innehålla ett design/arkitektperspektiv(dvs. snyggt att titta på, gärna med inspiration från någon verklig byggnad)

Ni kommer få/ge kamratrespons då det gäller tornets design(genom röstning)

Inför byggnationen kommer vi lärare att gå igenom tips och förslag som kan hjälpa er att bygga stabila konstruktioner. Vi kommer att diskutera, och visa exempel om fackverk och olika metoder att förstärka en konstruktion.

Visa vad du lärt dig

-Dina egna och gruppens gemensamma lärdomar visas genom skisser, processanteckningar där ni beskriver ev. ändringar och varför, samt den slutliga konstruktionen.

-Du och din grupp kommer att redovisa er skiss och planering/anteckningar som låg till grund för det slutliga resultatet, i en gemensam klassrumsdiskussion.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Tidsram

-Arbetsområdet sträcker sig över fyra lektionstillfällen.

Första lektionstillfället är Introduktion, gruppindelning och planering, och om ni hinner påbörja byggnation.

Därefter tre byggtillfällen.

Vid femte lektionstillfället är det dags att belasta och sammanfatta arbetet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris spagettitorn(teknik)

>>
>>
>>
>>
Ny nivå
Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du har ännu inte visat att du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Muntliga och/eller skriftliga förslag till åtgärder som leder arbetet framåt
Du har ännu inte visat eller formulerat handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Skisser, ritningar, anteckningar, modeller där bakomliggande tanke visas.
Du har ännu inte visat enklare dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och/eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: