Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6 läsår 17-18

Skapad 2014-09-19 08:12 i Maria Parkskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet teknik. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter fyra nivåer.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Syfte

 • Utveckla insikt i hur tekniken har utvecklats över tid samt hur den har påverkat människan och samhället.

 • Kunna använda tekniska begrepp och kunna omsätta teknisk kunskap i prakatisk handling.

 • Kunna analysera och värdera konsekvenser av olika teknikval.

Centralt innehåll

 • Förstärka och överföra kraft utifrån vardagliga föremål

 • Vanliga hållfasta konstruktioner, ex. hus och broar.

 • Elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, ex. belysning.

 • Hur komponenter samverkar i tekniska system, ex. ficklampa.

 • Ord och begrepp i samtal om tekniska lösningar.

 • Identifiera ett behov, undersöka, ge förslag till lösning, konstruktion, utvärdering och dokumentation.

 • Vanliga tekniska system i hemmet, ex. återvinningssystem.

 • Hur den vardagsnära tekniken förändras över tid.

 • För- och nackdelar med olika teknikval.

Mål

 • Du ska våga tänka nytt, prova dina idéer och ge förslag till lösningar.

 • Du ska våga ställa frågor och söka ny kunskap.

 • Du ska kunna resonera kring teknikens utveckling över tid samt tekniska lösningars för- och nackdelar.

 • Du ska utveckla sin förmåga att samarbeta.

 • Du ska kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av en skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar.

 • Du ska kunna dokumentera med hjälp av bilder och texter.

Så här ska vi arbeta

*Pilla - ta reda på hur saker och ting är uppbyggda.

*Sätta ihop *Upptäcka - lära dig mer om gamla uppfinningar och fundera kring hur framtidens uppfinningar kan se ut.

*Klura.

*Bygga, ex. med kaplastavar och lego såväl fritt som efter ritning/instruktion.

*Visa - visa dina idéer, både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: