Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati för mig och dig

Skapad 2014-09-22 21:03 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet.Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Förmåga att:

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor

Undervisning

Vi tittar på olika avsnitt  av tex "Vara vänner" och "Rättens riddare" som tar upp elevers olikheter samt rättigheter. Sedan diskuterar vi innehållet. Reflekterar kring elevernas erfarenheter.

Vi tittar på olika avsnitt av "Vem bestämmer?" där man tar upp olika demokratiska perspektiv. Vi diskuterar, leker och dokumenterar genom bild och text kring innehållet. 

I samband med demokratibegreppet diskuterar vi klassråd och elevråd. Vi har klassrådsmöten

I samband med FN-dagen har vi ett gemensamt arbete kring barns rättigheter i F-3.

Allt arbete kopplas till skolans likabehandlingsplan.

Bedömning

Du kan i samtal, bild eller film visa att du förstår hur barnkonventionen finns till för dig i din vardag.

Du kan ge exempel på vad demokrati betyder i vardagen.

Du kan delta aktivt i klassråd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: