Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Människokroppen, hur funkar den och hur kan vi använda den?

Skapad 2014-09-24 22:16 i Landvetterskolan Härryda
Vi jobbar med kroppen, men kopplar in fysiken när vi lär oss om ögat och örat samt kemin när pratar om matsmältningen. Dessutom jobbar vi med teknik när vi gör egna musikinstrument.
Grundskola 8 Kemi Biologi Teknik Fysik
Hur fungerar vår kropp? Vi tar bland annat reda på vad som händer i örat när vi hör något, men passar också på att lära oss om vad ljud är. Vi bygger musikintrument för att lära oss mer om teknik. Vi lär oss om matsmältningen och vad kolhydrater är rent kemiskt.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att jobba med förmågorna att kommunicera, laborera och att använda sig av informationen inom biologi.
Vi kommer att jobba mycket med muntliga diskussioner, undersökningar och dokumentationer.


Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer att bedömmas på hur de genomför sina undersökningar och de dokumenterar undersökningarna.
Eleverna kommer att bedömmas på hur de deltar i de muntliga diskussionerna vi kommer att ha.
Vi kommer även att ha ett eller flera små skriftliga tester.

Eleverna kommer att bedömmas enligt matrisen nedan. 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i läroboken
 • Laborationer
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Läxor
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Konkretisering av målen

Du kommer att lära dig: 

 • att kunna beskriva om din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer
 • att kunna förstå att hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem
 • att kunna beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar
 • att kunna förstå hur stamceller kan användas för att behandla sjukdommar och kan bli framtidens reservdelar
 • att kunna fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar
 • att förstå revolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra exempelvis hur vi och vissa andra djur andas.

HJÄLPMEDEL : 

1-FILMLÄNKAR

 ATT KUNNA LÄRA DIG OCH ÖVA PÅ STUDIETEKNIKEN.

 STUDIETEKNIK        http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4115

ANVÄND STUDIETEKNIK     http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5005

MINDMAP               http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102765-01

LÄSTEKNIK            http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102765-02

2- SPEKTRUM BBIOLOGI KURSBOKEN

 3- SPEKTRUM BIOLOGI ONELINE 

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/

4- Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi

5- SAMMANFATTNINGS KOMPENDIE SOM DELAS UT PÅ LEKTIONERNA

6- FRÅGESAMLING

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

1- Hur pass aktiv du är på lektionerna.

2- Delaktighet i diskussioner.

3- Dina uppgifterr

4-Det som bedöms är ditt laborativa arbete under lektionerna, din resonemangsförmåga under diskussionerna samt övriga förmågor genom ett skriftligt prov.

5 -Dessutom eleven visar djupare förståelse för området genom att använda sina kunskaper för att resonera om hur dessa kunskap påverkar människors livssituationer. 

PROV 

Du kommer att visa dina kunskaper i form av skriftlig och muntlig läxförhör och prov i både teori och även labortion

Laborations provet omfattar:

1- Utförande av en undersökning 

2- Dokumentation av undersökningen samt resultat och diskussionen 

Provdatumet kommer att meddela snarast! 

Uppgifter

 • uppgift 1 - måndag 12 mars

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Biologi åk 7-9

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att motivera sina ställningstaganden
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar
Förmågan att se konsekvenser av sina ställningstaganden.
Du beskriver några tänkbara konsekvenser av dina ställningstaganden.
Du beskriver några tänkbara konsekvenser av dina ställningstaganden.
Du beskriver några tänkbara konsekvenser av dina ställningstaganden.
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar enkla framställningar med viss anpassning.
Du skapar utvecklade framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar välutvecklade framställningar med god anpassning.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmåga att jämföra resultat med frågeställningar.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Förmågan att dra slutsatser av försöken.
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag.
Du ger förslag och visar dessutom på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmågan att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om andra biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med teorier i biologi och biologiska samband… … gällande hälsa och sjukdom. … gällande människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på enkelt identifierbara biologiska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på förhållandevis komplexa biologiska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar på komplexa biologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: