Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår demokratiska värld

Skapad 2014-09-25 08:28 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Demokratiska rättigheter, skyldigheter, värden, arbetssätt, processer och demokratiskt beslutsfattande, samt olika dilemman kopplat till demokrati.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

MÅL

Vi kommer att arbeta med:

 • Rättigheter och skyldigheter i en demokrati, samt jämföra hur det är i en diktatur.
 • Demokratiska processer t. ex. vårt val, hur statsminister och regering utses, hur riksdag och regering arbetar och deras olika uppgifter. Var olika beslut fattas och varför.
 • Olika anledningar till varför vi har partier, för- och nackdelar med allianser
 • för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande i en demokrati
 • Individers och gruppers möjlighet att påverka beslut. Vad påverkar individers möjlighet att påverka.
 • Hur individer och grupper påverkas av olika beslut.  
 • Massmediers roll i en demokrati vs. diktatur.        

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

UNDERVISNING

Vi kommer att träna begreppsförmåga, analysförmåga och kommunikationsförmåga genom;

 • att till varje nytt arbetsområde tränar vi genom att förklara med egna ord vad de viktigaste begreppen betyder för dig.
 • analysera vilka de viktigaste skillnaderna är mellan en diktatur och demokrati, vilka för- och nackdelar...
 • analysera vilka grupper i det svenska samhället som har stor respektive liten makt att påverka politiska beslut samt även förklara varför med olika flera anledningar.
 • beskriva och förklara hur vi kan påverka, samt för- och nackdelar med dessa olika vägar att påverka
 • beskriva och förklara hur våra beslutsfattare utses - vårt val.
 • förklara och beskriva vilka politiska beslut fattas var, om vad och varför just där.
 • analysera för- och nackdelar med olika sätt att fatta beslut i en demokrati, direkt respektive representativ demokrati.
 • Beskriva för- och nackdelar med politiska allianser.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din/dina:

 • förmåga att föra ett resonemang om våra demokratiska fri- och rättigheter genom att beskriva och förklara hur de fungerar, samt ge tydliga exempel på detta. Du ska även kunna se samband genom att dra parallelleller melland de olika fri- och rättigheterna och förklara hur de hör ihop.
 • kunskaper om våra olika demokratiska processer - t. ex val, hur Sverige styrs och EU.
 • kunskaper om hur våra politiska strukturer fungerar och är uppbyggda.
 • förmåga att se och resonera om för- och nackdelar med olika former av demokratiskt beslutsfattande - direkt och representativ demokrati.
 • förmåga att diskutera och resonera om hur människor och grupper kan påverka beslut, samt vad som minskar eller ökar deras möjlighet att påverka.
 • se samband mellan olika strukturer, massmedia, politik och rättsväsendet.

 

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: