Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planeringsmall för avd Rubinen

Skapad 2014-09-29 17:03 i Bohus förskola Ale
Grovplanering Ht 15 / Vt 16
Förskola

Projekt/Tema

Kort beskrivning av projektet

Temat vi ska ha på avdelningen är babblarna, det är något som barnen känner till har vi uppmärksammat. Vi har upptäckt att genom att arbeta med babblarna får vi in många olika delar. Som t.ex språk, matematik, rörelse och skapande.

Vi kommer att ha samlingar kontinuerligt i helgrupp under början av terminen. Med sånger som barnen känner till och byta ut under tiden.

 I mitten på september kommer vi att börja ha gemensam sångsamling med de andra två yngre avdelningarna Topasen och Diamanten. Detta för att barnen ska få lära känna varandra och oss pedagoger. Detta kommer att ske varannan fredag, då vi turas om att ha ansvar för samlingen och vi går in till respektive avdelningen som har samlingen och hälsar på.

 Vi kommer att göra en finplanering för avdelningen, där vi månad för månad har satt upp olika mål och aktiviteter, utifrån barnens behov och intressen.

Vårat mål är att kunna gå till biblioteket en gång i månaden med några utav barnen.

Vi strävar efter att ha mini- röris och andra rörelseaktiviteter med barnen lite då och då.

 

 

Innehåll

Mål

Mål

 Vi har valt fyra mål som vi anser går in i de aktiviteter som vi kommer att ha under terminen.

 • Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin språkutveckling samt sin matematiska förmåga
 • Vi ger barnen stöd i sin motoriska utveckling 
 • Vi vill väcka barnens nyfikenhet att få skapa med olika material och pröva nya olika sätt att konstruera
 • Vi vill att barnen ska känna trygghet och tillit till alla barn och pedagoger och ha en gemenskap i gruppen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Kartläggning av barngruppen

Kartläggning av barngruppen

Vi är just nu i startgropen av en ny termin, där mycket inskolningar kommer att ske under hela terminen. Vi kommer att lägga stor vikt på tryggheten och vi känsla i gruppen. Lära känna varandra. Detta för att få en lugn och trygg barngrupp.

Vi kommer nu i början att observera barngruppen och se barnens intresse och behov. Vi har gjort en planering av terminen, men den kan komma att ändras beroende på barnens behov och intressen.
Vi har valt temat babblarna för de yngre, då funnit att det är ett stort intresse och färgglada figurer och härlig lärorik musik. Vi får även in många andra delar, som t.ex rörelse, skapande och sånger.

Omformulering av läroplansmål

 Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin språkutveckling samt sin matematiska förmåga

 • Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin språkutveckling samt sin matematiska förmåga
 • Vi använder materialet babblarna som lägger stort fokus på språkutvecklingen för de yngre barnen som passar våra barn
 • Biblioteket kommer vi att gå till kontinuerligt för att få inspiration till språket med hjälp av böcker.
 • Med språkpåsarna kan ni föräldrar bli inspirerade av böcker och sagoläsning
 • I Vardagssituationer benämner vi och sätter ord på saker 

Vi ger barnen stöd i sin motoriska utveckling 

 • Genom mini - röris tränar vi hela vår kropp och kroppsuppfattning
 • Utelek har vi varje dag där barnen tränar sin kropp, som t.ex balansövning, cyklar, springer, går, hoppar, gungar, klättrar, gräver i sandlådan.
 • I rörelserummet sjunger och dansar vi, leker med bollar, kryper genom tunnel, hoppar och använder vår stora madrass.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet att få skapa med olika material och pröva nya olika sätt att konstruera

 • Vi vill ge barnen möjlighet att få skapa med olika sorters material och olika tekniker

Vi vill att barnen ska känna trygghet och tillit till alla barn och pedagoger och ha en gemenskap i gruppen

 • Genom att ha samlingar med barnen skapar vi gemenskap och trygghet i gruppen
 • Leken ser vi som en viktig del, vi sitter i små grupper för att  barnen ska utveckla sin nyfikenhet och lust till lek i en lugn atmosfär.

Genomförande/Arbetsmetoder

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att göra en planering för denna terminen utifrån barnens intressen och behov. Sedan utvärderar vi och följer upp målen till nästa termin. Utifrån barnens intressen och behov tillgodosedda.  

Vi observerar barnen i deras lek, utifrån observationerna ser vi hur miljön behöver förändras och förbättras under tiden.

För att skapa trygghet behöver barnen dagliga rutiner, struktur och regler. 

Trygghet och gemenskap i gruppen arbetar vi dagligen med. 
Samlingar har vi som vi gör olika aktiviteter i, räknar barnen och berättar vad vi heter samtalar om vilka som är här. Sjunger, kims - lek, läser böcker, flanosaga, samtalar om grundfärgerna.

Vi arbetar med att skapa med olika material och tekniker.
Temat babblarna kommer att introduceras mer och mer under terminens gång. Barnen kommer att få måla skokartonger som babblarna kommer att få bo i. 

Vi har som mål att försöka gå en gång i månaden med några utav barnen till biblioteket och låna böcker. 

Vi kommer att vara ute varje dag med barnen, för deras hälsa och välbefinnande. Motoriken stärks i olika aktiviteter i leken.
Leken ser vi som den viktigaste delen av barnens lärande. Där de lär sig av varandra i leken. 

Uppföljning

Uppföljning

Tema Babblarna kommer vi att fortsätta med, som vi har gjort och fortsätter att utveckla arbetet. Efter barnens behov och intressen. 
Med vårt tema babblarna har vi sett en utveckling hos barnen, med både språket och matematiska begrepp.
Som te.x prepositioner, vi sätter ord på saker och vi använder oss av talraden ofta. 

Vi har under vinter/våren gjort experiment med barnen, då vi har sett att deras intressen och frågor gjorde att vi ville göra några lättare experiment med barnen. För att väcka tankar och funderingar. 


Vi kommer att fortsätta att ha gemensamma stor samlingar med våra yngre avdelningar varannan fredag. Vi har haft tex. sångsamling, flanosaga och temat babblarna har vi haft med.
Reflektion kring; Vi har sett att barnen blir tryggare med oss pedagoger och barnen med varandra. Vi upplever att barnen tycker om dessa samlingar och är aktiva i dessa. 

Samlingarna på avdelningen hade vi till början med gemensamt i helgrupp för att barnen skulle bli trygga med varandra. Sedan har vi haft samlingarna i två grupper utifrån barnens behov och i helgrupp. 
Reflektionen vi har sett nu är att ibland har behovet varit att dela upp barnen i två¨grupper i samlingen utifrån barnens behov.

Vårt mål med att gå till biblioteket en gång i månaden har vi inte kunnat genomföra under höst terminen, men nu under våren strävar vi efter att gå en gång i månaden. 

Vi har haft mini - röris med barnen och balansövningar t.ex hinderbana, som vi upplever att barnen uppskattar och tycker är roligt. Där barnen får träna på balans, kroppsuppfattning.

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: