Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid åk 7 vt- 2016

Skapad 2014-09-29 18:05 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde kommer vi att läsa om viktiga revolutioner och andra samhällsförändringar. Vi studerar dels två politiska revolutioner, dels en så kallad ekonomisk revolution. De politiska revolutionerna är den amerikanska och den franska. Dessa två revolutioner är två viktiga steg mot det demokratiska samhället. Efter det studerar vi den industriella revolutionen som är en ekonomisk revolution eftersom den ändrade människors sätt att leva och försörja sig. Vi kommer även att läsa om hur samhället förändrades dels i Sverige dels i andra delar av världen pga de olika folkrörelser som kommer under 1800-talet som t ex arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och olika frireligiösa grupper.
Grundskola 8 Samhällskunskap Historia
...

Innehåll

Mål

▪ Hi använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

▪ Hi reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Hi använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

▪ Hi Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

▪ Hi Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

▪ Hi Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

▪ Hi Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

▪ Hi Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

▪ Hi Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

▪ Hi Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Arbetsgång

Vi kommer att studera:

Den Franska revolutionen och den Amerikanska revolutionen. Här tittar vi på orsakerna – varför hände det? Hur var händelseförloppet? Vilket samband finns det mellan olika händelser? Tänk om…? Skulle det kunna ha gått på något annat sätt? Hur hänger dessa två revolutioner ihop? Vilka samband, likheter och skillnader finns det?

 Den industriella revolutionen. Här tittar vi på hur människor försörjde sig före revolutionen. Hur levde de? Vilka var orsakerna till den industriella revolutionen? Vilka konsekvenser fick den för människor? Hur förändrades människors sätt att leva? Hur förändrades samhället? Vilka nya politiska idéer uppstod i samband med industrisamhället? Varför? Vilka nya folkrörelser kom under 1800-talet? Varför? Vilken betydelse fick dem?

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar och läsning av texter - detta för att du ska utveckla faktakunskaper och träna din förmåga att använda historiska begrepp.

Vi kommer att diskutera och beskriva händelsekedjor och alternativa händelser - detta för att du ska träna din förmåga att resonera om orsak och verkan och att se samband

Vi kommer att diskutera och jämföra tiden för revolutionerna med nutida händelser - detta för att du ska träna din förmåga att kunna jämföra förhållanden under olika tider och att se samband

Bedömning

Detta bedöms:

Dina kunskaper om franska, amerikanska, industriella revolutionen och de olika folkrörelserna som kom under 1800-talet.

Din keynote,radioprogram eller eget förslag som godkännes av undervisande lärare

Din förmåga att:

-föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser

-beskriva samband

-använda historiska begrepp

-använda dina kunskaper om historia för att kunna jämföra förhållanden under olika tider

-använda och dra slutsatser från historiska källor

-aktivt delta i diskussioner och muntliga förhör 

- dina skriftliga och muntliga svar på tester och uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: