👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Deutsch åk 1-3

Skapad 2014-10-03 09:06 i Modersmål Trelleborg
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Innehåll

 

 

Konkretiserade mål för eleven

Du lär dig att...

 • läsa korta texter med viss flyt,
 • återberätta det du har läst muntligt,
 • skriva en kort text t.ex. en berättelse eller ett brev med tydligt innehåll,
 • skriva några ofta förekommande ord rätt,
 • följa några enkla grammatiska strukturer när du pratar och skriver.

Arbetsformer och materiel

Materiel:

 • Arbetsblad, stenciler
 • Textbok
 • Skönlitteratur för barn

Arbetsformer:

 • grupp- eller parövningar,
 • individuellt arbete,
 • läsning (hög- och tyst läsning),
 • skrivning (en kort text 5-10 meningar),
 • samtal och diskussioner,
 • språkutvecklande spel och skapande.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

 • läsa en åldersanpassande text,
 • skriva en enkel/kort text
 • återberätta
 • samtala.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP i modersmål för åk 1 - 3

Läsa

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3)
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6)
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9)
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14)
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15)

Skriva

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen.
Du skriver meningar och korta texter.
Du skriver olika texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.
Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen.
Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.
Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.

Tala och samtala

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra.
Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag.
Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra.

Lyssna och förstå

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.

Berättande texter och sakprosatexter

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussion kring en berättande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

Kultur och samhälle

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas.
Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.

Språkbruk

Strävan 1
Strävan 2
Strävan 3
Strävan 4
Strävan 5
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Du börjar använda adjektiv.
Du börjar använda adverb.
Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig.