Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, årskurs 1-3 Bäckaskolan

Skapad 2014-10-05 16:27 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Innehåll och konkretisering av målen:

                     Målet är att eleven ska kunna:

 • Delta i enkla lekar och följa regler i dessa lekar.
 • De olika grovmotoriska grundformerna (gå, springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja).
 • Studsa, kasta och fånga bollar av olika slag (öga-hand koordination) - samt utveckla spelförståelsen.
 • Följa takt, rytm och enkla rörelser till musik samt dansa enkla danser.
 • Använda enkla ord och begrepp i samtal om rörelse och hälsa (t.ex. kring regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet).
 • Enkla karttecken och orientering efter enkla kartor över närmiljön (idrottshallen och skolgården).
 • Känna till allemansrättens grunder.
 • Följa säkerhetsreglerna för fram- och undanplockning av redskap och idrottsmaterial.
 • Delta i simundervisningen (år 2) och genomföra Vattenprovet (simkunnighet). Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten, simmar 200 meter i en följd, varav 50 meter ryggsim.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta individuellt eller i grupp och få delta i olika lekar, spel och idrotter för att utveckla din rörelseförmåga och din fysiska förmåga - samt vara med och påverka innehållet i följande:

 • Lekar, redskapsbanor och övningar där de grovmotoriska formerna samt rumsuppfattning tränas.
 • Träning med boll: studsa, kasta och fånga samt spelförståelse.
 • Lekar med boll och andra redskap där vi bland annat tränar samarbete, lär regler och Fair-Play.
 • Läsa av enkla kartor och orientering i idrottshallen och skolgården.
 • Tipsrundor om allemansrättens grunder.
 •  Takt, rytm och rörelser till musik.
 • Enkla danser.
 • Diskutera regler i lekar, varför de finns och vad som händer när man inte följer dem.
 • Diskutera säkerhetsregler och träna genomförande av aktiviteter samt fram- och undanplockning på ett säkert sätt.
 • Diskutera varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att påverka sin hälsa och förebygga skador.
 • Vattenprovet (simkunnighet) genomförs på badhuset i Trelleborg (år 2 och uppföljning i år 3-6).

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • leka enklare lekar
 • följa takt, rytm och dansa enkla danser
 • behärska olika motoriska grundformer, såsom rulla, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • delta i laglekar/aktiviteter och samarbetar.
 • delta i samtal om idrott och hälsa och sätter ord på dina upplevelser
 • simma 200m varav 50m ryggsim
 • delta i uteaktiviteter under olika årstider och känner till allemansrättens grunder.
 • orientera dig efter enkla kartor i bekanta miljöer.
 • ta och följa instruktioner

 

Hur ska det bedömas?

 • observationer
 • diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa
Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än väl
Delta och anpassa rörelser
Eleven deltar inte i lekar, spel och idrotter.Eleven visar svårigheter med att växla roller i olika lekar, spel och idrotter. Eleven blir arg och avviker. Eleven visar svårigheter med att följa regler. Eleven har svårigheter att utföra sammansatta motoriska grundformer. Eleven anpassar inte sin kraftinsats utifrån rörelseuppgiften.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter. Eleven visar till viss del förmåga att växla roller i olika lekar, spel och idrotter. Eleven lyssnar och följer regler. Eleven anpassar till viss del sina sammansatta motoriska grundformer. Eleven anpassar till viss del sin kraftinsats utifrån rörelseuppgiften.
Eleven deltar och vidareutvecklar lekar, spel och idrotter. Eleven utför rollväxlingar väl i olika lekar, spel och idrotter. Eleven lyssnar, följer regler och ger förslag på hur man kan förbättra aktiviteten. . Eleven anpassar sina sammansatta motoriska grundformer väl. Eleven anpassar sin kraftinsats väl utifrån rörelseuppgiften.
Dans takt och rytm
Eleven deltar inte i dans, takt och rytm aktiviteter. Eleven visar svårigheter att röra sig i förhållande till de olika danser, takt och rytmerna. Eleven växlar inte tempo utifrån takt och rytm. Eleven gör något helt annat än de rörelser som anges.
Eleven deltar i dans, takt och rytm aktiviteter. Eleven anpassar till viss del sinar rörelser utifrån dans, takt och rytm. Eleven växlar tempo utifrån takt och rytm. Eleven samspelar till viss del med kamraten i dansen.
Eleven deltar och vidareutvecklar dans, takt och rytm aktiviteter. Eleven anpassar sina rörelser väl utifrån dans, takt och rytm. Eleven växlar obehindrat tempo utifrån takt och rytm. Eleven samspelar väl med kamraten i dansen.
Simma
Eleven visar svårigheter i sin grundläggande vattenvana. Eleven visar svårigheter med att balansera, flyta, simma i mag och ryggläge. Eleven är rädd för att doppa huvudet.Eleven har inte klarat vattenprovet att simma 200 m varav 50 meter i ryggläge.
Eleven flyter, balanserar och simmar i både mag och ryggläge. Eleven kan simma 200 m varav 50 meter i ryggläge.
Eleven flyter, balanserar och simmar i både mag och ryggläge. Eleven kan simma 200 m varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga.
Eleven deltar inte i samtalen. Eleven förstår inte sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet. Eleven visar svårigheter att ta till sig olika begrepp kopplade till hälsa och fysik förmåga.
Eleven deltar till viss del i samtalen. Eleven resonerar till viss del kring hälsa och fysisk aktivitet. Eleven lär sig begrepp som är kopplade till hälsa och fysisk förmåga.
Eleven deltar aktivt och bidrar med funderingar och resonemang i samtalen om hälsa och fysisk aktivitet. Eleven förstår sambanden väl kring hälsa och fysisk aktivitet . Eleven visar god förmåga att använda sig av begrepp som är kopplade till hälsa och fysisk förmåga.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven deltar inte i uteaktiviteterna. Eleven visar svårigheter med att följa regler. Eleven blir arg och avviker. Eleven har svårigheter att utföra sammansatta motoriska grundformer i utemiljön. Eleven anpassar inte sin kraftinsats utifrån rörelseuppgiften i utemiljön. Eleven visar svårigheter med att förstå allemansrätten syfte i den gemensamma naturen.
Eleven deltar i uteaktiviteterna. Eleven lyssnar och följer regler. Eleven anpassar till viss del sina sammansatta motoriska grundformer i utemiljön. Eleven anpassar till viss del sin kraftinsats utifrån rörelseuppgiften i utemiljön. Eleven uttrycker sina egna tankar kring förstår till viss del allemansrätten syfte och funktion.
Eleven deltar och vidareutvecklar uteaktiviteterna. Eleven lyssnar, följer regler och ger förslag på hur man kan förbättra aktiviteten i utemiljön. Eleven anpassar sina sammansatta motoriska grundformer väl i utemiljön. Eleven anpassar sin kraftinsats väl utifrån rörelseuppgiften i utemiljön. Eleven uttrycker sina egna tankar väl kring allemansrätten och förstår väl allemansrättens syfte och funktion.
Orientering
Eleven visar svårigheter att förstå kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar inte posterna på kartan. Eleven visar svårigheter med begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Eleven visar till viss del förståelse för kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar en del av posterna på kartan. Eleven visar till viss del förståelse för begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Eleven visar god förståelse för kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar alla poster på kartan. Eleven visar god förståelse för begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Förebygga skador
Eleven deltar inte i samtalen. Eleven ser inte det personliga ansvaret och det egna agerandet och förebyggande av skador. Eleven ser inte sambandet med ansvarsfullt användande av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser inte sambandet mellan uppvärmning och förebyggandet av skador.
Eleven deltar till viss del i samtalen. Eleven ser till viss del sambanden mellan det personliga ansvaret och det egna agerandet och förebyggandet av skador. Eleven ser till viss del sambandet mellan ansvarsfullt användandet av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser till viss del sambandet mellan uppvärmning och förebyggande av skador.
Eleven deltar aktivt och bidrar med funderingar och resonemang i samtalen om förebyggande av skador. Eleven ser sambandet mellan ansvarsfullt användandet av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser sambandet mellan uppvärmning och förebyggande av skador.
Nödsituationer vid vatten.
Eleven deltar inte i samtalen om bad, båt och isvett. Eleven deltar inte i aktiviteterna kring isflak och andra vattenövningar. Eleven känner inte till begrepp som ”förlängda armen”.
Eleven deltar till viss del i samtalen om bad, båt och isvett. Eleven deltar i aktiviteterna kring isflak och andra vattenövningar. Eleven känner till begrepp som ”förlängda armen”.
Eleven deltar aktivt och bidrar med funderingar och resonemang i samtalen om bad, båt och isvett. Eleven deltar i aktivt i aktiviteterna kring isflak och andra vattenövningar. Eleven har god kännedom om begrepp som ”förlängda armen”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: