Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2014. Pedagogiska planering. Modersmål. Arabiska

Skapad 2014-10-16 11:47 i Modersmålsskolan Helsingborg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycka känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Läsa och skriva olika slags texter. Sammanfatta, analysera och presentera.

Innehåll

Undervisning/ arbetssätt

Arbetssätt

Använda olika hjälpmedel som datorer och sökkällor för att utveckla elevens kunskaper i språket. Läsa olika slags texter( Beskrivande, berättande och argumenterande texter).
Skriva olika slags texter som är förståeliga för läsaren.
Genomföra muntliga presentationer om ett visst ämne.
Sammanfatta och analysera olika slags texter.
Träna på språkets olika grammatiska former som verb, adjektiv, bestämd och obestämd form, singular och plural, substantiv och prepositioner.
Genomföra olika övningar som utvecklar ord och begreppsförrådet samt synonymer och motsatser.
Prata om elevens hemlands kultur, historia, tradition, seder och bruk och göra en jämförelse med den svenska kulturen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Detta arbetar vi med

 

Du ska läsa olika typer av texter - berättelser, dikter, instruktioner, faktatexter och mycket annat. 

Du ska ta hjälp av olika lässtrategier som hjälper dig att förstå och tolka texter.

Grammatik:  Att lära dig vilket tempus vi ska använda och hur vi kan variera och bygga ut meningar (med hjälp av tids ord och sambandsord). Du ska också lära dig innebörden av begreppen, pronomen och ordklasser.

Diskussioner.

Uppsatsskrivande.

 

Högtider/traditioner och jämföra med svenska samhället.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Mål

Målet med undervisningen är att på ett
systematiskt och pedagogiskt sätt ska eleverna utveckla sina kunskaper genom
att arbeta med de olika metoderna som nämns ovan


Bedömning

Vid bedömningen kommer hänsynen  tas till att eleverna befinner sig på olika nivåer i sitt lärande.
Förmågan att kunna läsa olika slags texter.
Förmågan att kunna skriva texter där budskapet i texten blir tydligt för läsaren.
Förmågan att formulera sig på sitt modersmål och kunna ge utryck för känslor och åsikter. 

Förmågan att använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling samt lärande.
Förmågan att anpassa sitt språk efter olika sammanhang och syften.

Matriser

Ml
MODERSMÅL bedömningsmatris åk 4-6 /14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
formulera sig och kommunicera i tal(och skrift,)
( Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande)
Uttalar och uttrycker sig och förklarar så mottagaren förstår. Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. t.ex. berättar och beskriva om mig själv, min familj, min skola och fritids.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Jag kan ge och ta muntliga instruktioner t.ex. uttrycker sig med kända fraser, dialoger och enkla muntliga presentationer
Uttrycker sig tydligt och säkert. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara
. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet. Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter T.ex.Uttrycker min åsikt på ett enkelt sätt.
Förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om jag inte förstår allt. ( Inom kända områden/ämnen)
Förstår vad någon säger inom kända vardagssituationer. (Naturlig hastighet/taltempo)
Förstår vad någon säger (hela budskapet) inom kända områden.
Deltar i samtal kring väl kända ämnen/vardagssituationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal i kända vardagssituationer. Ställer och besvarar frågor, för samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
TALA/SAMTALA
Berättande (Nya språket lyfter)
Återberättar en händelse eller saga så andra förstår vad man menar
Berättar längre berättelser så poängen blir tydlig
Berättar på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
Läsa
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning) Ex. Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Läser flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det man läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar) Ex. Jag läser för att uppleva och lära Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse) Ex. Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift,
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder. t.ex. skriver enkla ord och meningar. ( ev. till bilder.) t.ex. meddelanden, ett vykort med hälsningar.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer. . t.ex. skriver korta enkla texter med inövade ord och fraser. t.ex. brev och berättelser.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll omvardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk. t.ex. skriver enkel sammanhängande text om välkända ämnen.
Se även Nya språket lyfter!
Jag kan skriva ord och korta texter Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter
Urskilja språkliga strukturer och normer
Hantera språket Behärska olika språkliga situationer och strategier
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar efter mottagare/syfte.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem. Bearbetar texten på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Anpassar på ett korrekt sätt eftermottagare/syfte.
ANVÄNDER OCH HANTERAR SPRÅKET
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
Berättar och samtalar om ämnen utifrån på kunskaper och erfarenheter. Gör enklare jämförelser med svenska förhållanden.
Berättar och samtalar om ämnen utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser med svenska förhållanden. ( - baserat på t.ex. egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. )
Berättar och samtalar om ämnen, samt jämförmed svenska förhållanden utifrån både egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: