👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2014-10-29 08:03 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Biologi Fysik
I det här arbetsområdet får du lära dig om skogen och de växter och djur som lever där. Du lär dig om varför skogen är så viktig för oss samt om vad som kan hota den.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Målet med undervisningen är att...

När du är klar med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att: 

 • förklara begreppen lövskog, barrskog, blandskog, fjällskog och urskog.
 • förklara var i Sverige de olika skogstyperna är vanligast.
 • beskriva trädets olika delar.
 • berätta om lövrädets och barrträdets olika förutsättningar tex avdunstning och lövfällning.
 • känna igen och namnge några löv- och barrträd.
 • känna igen och namnge några växt- och djurarter som lever i skogen.
 • ge exempel på näringskedjor i lövskogen och i barrskogen.
 • berätta varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.
 • förklara vilka skyldigheter och förmåner Allemansrätten ger.

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

 • Du läser faktatexter
  Du diskuterar och tränar på att samtala kring frågor som handlar om skogen.
  Du tittar på film.
  Du tränar dig i att hitta information/fakta, jämföra och skapa egna texter om ett djur/ en växt.
 • Du ska plantera träd 2018
 • Du ska få vara med i projektet" Min drömskog"


 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att :   

 • använda grundläggande ord och begrepp inom biologin  
 • följa ,förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner    
 • förklara biologiska samband i naturen och samhället  

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång , men även i ett skriftligt prov.                                                                                       

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Fy Bi
Skogen

Skogen
Du kan inga utav trädets delar och kan inte redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om trädets delar och till en viss del redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan på ett bra sätt berätta trädets delar och kan till viss del redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan på ett mycket bra sätt berätta om trädets delar och kan redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Skogstyper
Du kan inte redogöra för olika skogstyper och var i Sverige de är vanligast.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för olika skogstyper och för var i Sverige de är vanligast.
Du kan på ett bra sätt redogöra för olika skogstyper och var de är vanligast i Sverige.
Du kan på ett mycket bra sätt redogöra för olika skogstyper och för var i Sverige de är vanligast.
Artkunskap
Du kan inte namnge några träd/växter/djur i skogen.
Du kan på ett enkelt sätt känna igen och kunna namnge träd/växter/djur i skogen.
Du kan på ett bra sätt känna igen och namnge träd/växter/djur i skogen.
Du kan på ett mycket bra sätt känna igen och namnge träd/växter/djur i skogen, samt ge exempel på likheter och skillnader i växt- eller levnadssätt.
Allemansrätten
Du vet inte vad allemansrätten innebär.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vad allemansrätten innebär.
Du kan på ett bra sätt förklara vad allemansrätten innebär och ge något exempel på skyldigheter och förmåner.
Du kan på ett mycket bra sätt redogöra för vad allemansrätten innebär och ge flera exempel på skyldigheter och förmåner.
Skogsvård
Du kan inte förklara varför skogen är viktig för människan.
Du kan till en viss del förklara varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du vet inte hur miljön påverkar skogen.
Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.