Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme Världens katastrofer M v 2-6 2016 DENNA GÄLLER!

Skapad 2014-11-11 15:22 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förstå bakgrunden - vad det är som händer - konsekvenserna med perspektiven socialt och ekonomiskt (sh), miljö (ge). Geografi betyder "beskrivning av jorden"
Grundskola 7 Samhällskunskap Geografi
Geografi och samhällskunskap kan vi läsa på många olika sätt. Namngeografi där vi ska lära oss var platser ligger på vår karta, politik där vi tittar på kommunens näringsliv eller förklara varför det sker naturkatastrofer. Svårast är det att se helheten och förstå hur allting "hänger ihop" med hjälp av de kunskaper vi fått. Då gäller det att kunna se samband mellan natur - kultur - människa.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet om världens katastrofer är att du skall lära dig att

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Ur det centrala innehållet

I arbetet om Världens katastrofer kommer du att jobba med både geografi och samhällskunskap. 

Under arbetets gång kommer du att kunna arbeta med det centrala innehållet på följande sätt:
 • Se filmer
 • Gruppdiskussioner i din grupp
 • Namngeografi med hjälp av appen Geo Map Tap
 • Eget källsökande/källkritiskt tänkande
 • Genomgångar
Innan du slutar nian skall du ha arbetat med bland annat dessa delar ur det centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Uppgifter

 

Ni kommer i grupp få arbeta med en tilldelad katastrof som drabbar någon eller några delar i världen, samt andra individuella uppgifter.

Uppgift 1


Skapa ett Googel drive-dokument tillsammans med din grupp. Döp det till Grupp 1 - Jordbävmingar... osv.

Uppgift 2

Arbeta med Geo Map, GeoExpert, Appar på iPaden. 

Uppgift 3

Katastrofen kan inträffa dels på grund av klimatet och naturens egna krafter men också av hur människor lever och sjukdomar sprids.

Gå in och sök filmer på UR.se, http://www.ur.se/Produkter?typicalagerange=primary7-9&ur_subject_tree=geografi, Youtube mflför att finna bra filmer för ert tema. 


Ni ska arbeta med modellen:
1. Orsak - beskrivning av fenomenet (Fakta. Tänk på att använda olika källor och de ska vara sparade under en rubrik).
2. Bakgrund - vad har hänt, ge exempel och geografiska platser
3. Konsekvenser för människor, miljö/natur,djur, ekonomi.
4. Analys av resultatet/egna reflektioner. Vad anser du om det som sker och har hänt, använd dig av faktakunskaper i dina resonemang.

För att kunna genomföra uppgiften så behöver ni göra en arbetsbeskrivning - där beskriver ni hur ni har gått till väga i arbetsprocessen.

Det här skall ni tänka på:

 • Planerar upplägget, använd appen Popplet lite. (Mindmap)
 • Söker och arbetar med fakta, olika källor (OBS! Källkritisk tänkande), filmer från sli.se och ur.se
 • Ta in omvärlden, studiebesök, kontakt med någon i det område som ni arbetar med. Specialister inom området.
 • Redovisningen sker på valfritt sätt men ska innehålla en muntlig (gruppens) och en skriftlig del (enskild). Tänk på att använda din iPad och de möjligheter den ger dig.
 • Analysen av ert arbete ska vara individuellt skriftligt inlämnat till era lärare.

Enskild analysuppgift: 
I din analys skriver du med fullständiga meningar och tänker noga på ditt språk. Slarva inte med kommatecken, punkt, stor och liten bokstav samt styckeindelning. Tänk på skrivreglerna!

1. Vad anser du om det som sker och har hänt?
2. Använd dig av dina faktakunskaper när du grundar dina resonemang
3. Kom fram till en ståndpunkt i frågan (din egen åsikt grundad på fakta)

Utvärdering

1. Hur var det att arbeta i din grupp?

2. Hur fördelade ni arbetet?

3. Vad var bra respektive dåligt med arbetet?

4. Om du vill ändra på något , vad skulle det vara

--------------------------------------------------------------------

Lycka till!Bedömning

Det vi kommer att bedöma är följande:
 • Din grundläggande kunskaper om er katastrof
 • Hur du använder dig av centrala ord och begrepp inom geografin 
 • Hur du resonerar kring orsaker och konsekvenser om er katastrof
 • Vilka kunskaper du har om länder och platser i valda områden
 • Hur du söker olika källor, arbetar källkritiskt med dem och diskuterar deras trovärdighet

Matriser

Sh Ge
Sme Världens katastrofer V

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel (Ge)
Du kan visa att du förstår samspelet mellan människa, samhälle och natur i arbetet med er katastrof.
Du behöver träna vidare på att kunna uppvisa dina kunskaper genom att föra enkla resonemang.
Du har grundläggande kunskaper om samspel mellan människa, samhälle och natur. Du visar detta genom att du för enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om samspel mellan människa, samhälle och natur. Du visar detta genom att du för utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om samspel mellan människa, samhälle och natur. Du visar detta genom att du för välutvecklade resonemang.
Orsaker & Konsekvenser (Ge)
Du kan visa att du förstår orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i arbetet med er katastrof.
Du behöver träna vidare på att föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du har till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du har relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du har väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Begrepp (Ge)
Du kan använda geografiska begrepp i ditt arbete
Du behöver träna vidare på att använda de geografiska begreppen.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp även om de ibland inte passar in i sammanhanget
Du visar att du kan använda de geografiska begreppen och ofta använder dem korrekt
Du visar att du kan använda de geografiska begreppen och du använder alltid dem korrekt
Klimatförändringar (Ge)
Du kan föra resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du behöver träna vidare på att föra enkla resonemang om klimatförändringar och dess förklaringar.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och dess förklaringar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och dess förklaringar.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och dess förklaringar.
Namngeografi (Ge)
Du har kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska begrepp. Detta gör du i Geo Map Tap (app) eller seterra (webbaserat)
Du behöver träna vidare på namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om namngeografin
Du har goda kunskaper om namngeografin
Du har mycket goda kunskaper om namngeografin
Samhällen påverkas (Sh)
Du kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra.
Du behöver tränar vidare på att föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas
Du visar att du kan föra enkla resonemang.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang.
Livssituationer (Sh)
Du kan beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du behöver träna vidare på att se samband mellan olika faktorer.
Du visar att du kan beskriva enkla samband mellan olika faktorer.
Du visar att du kan beskriva samband som är svårare att utläsa
Du visar att du kan beskriva samband som är mycket svårare att utläsa
Samhällsfrågor (Sh)
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv genom att beskriva både samband och ha resonemang om det
Du behöver träna vidare på att undersöka ur olika perspektiv för att kunna se samband och dra resonemang
Du visar att du kan undersöka ur olika perspektiv samt beskriva enkla samband och ha enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du visar att du kan undersöka ur olika perspektiv samt beskriva samband (lite svårare att utläsa) och ha utvecklade och realtivt väl underbyggda resonemang
Du visar att du kan undersöka ur olika perspektiv samt beskriva samband (som är mycket svårare att utläsa) och ha välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ståndpunkter (dina åsikter) (Sh)
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter med din katastrof och du kan även växla perspektiv och förstå skillnaden mellan dig och annan part
Du behöver träna vidare på att uttrycka din egen åsikt och då föra fram samband, resonemang samt växla perspektiv
Du visar att du kan värdera och uttrycka ståndpunkt i din katastrof. Du beskriver det med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument samt prövar på att växla perspektiv (dig - en person som lever där din katastrof är)
Du visar att du kan värdera och uttrycka ståndpunkt i din katastrof. Du beskriver det med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument samt kan ofta växla perspektiv (dig - en person som lever där din katastrof är)
Du visar att du kan värdera och uttrycka ståndpunkt i din katastrof. Du beskriver det med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument samt kan i stor utsträckning växla perspektiv (dig - en person som lever där din katastrof är)
Källkritik (Sh)
Du kan söka information och använder olika källor samt kan föra resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans
Du behöver träna vidare på att söka rätt typ av information samt föra resonemang om dess trovärdighet (källkritiskt tänkande)
Du visar att du kan använda olika källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du visar att du kan använda olika källor och föra utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du visar att du kan använda olika källor och föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: