👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale åk 9 kap 4 Andrea v 48-50

Skapad 2014-11-14 17:41 i Landvetterskolan Härryda
Spanska för höstterminen 2014 Kap 4 vecka 50 och framåt. Du ska kunna uttrycka dina åsikter och utmana dig i tal. Läxa vecka 48-49 Gå gärna in på ver-taal sidan och öva på grammatik!
Grundskola 9 Moderna språk - språkval Moderna språk - elevens val
Läxa vecka 48 kap 4, åsikter och diftongerande verb sid 14-15. Du bör kunna uttrycka dig på ett enkelt sätt vad du tycker och inte om. Läxa vecka v48 hela kap 4 sid 16-17 Läxa Vecka 50 Restaurang, dialog, och den muntliga red ska vara klar. Välj ett område där du redovisar enskilt eller i grupp. Titta gärna på betygsmatrisen! Områden att prata om: Un diá normal, mi familia, Espana, me gusta, mi mejor amigo och un país en America Latina. Du väljer utfrån egen förmåga och kan välja flera områden.

Innehåll

Mål för arbetsområdet.

Mål för höstterminen:

Att kunna uttrycka din åsikt.

Att kunna prata om din framtid.

Att förbättra din hör och textförståelse.

Befästa kunskaperna i perfekt, gerundium, adjektivets komparering, diftongerande verb

Att kunna skriva brev och längre texter.

Lära sig om Central Amerika.

 

Planering v. 48-50

Grovplanering

På måndagar och torsdagar kommer vi att utgå från läroboken Vale och träna olika grammatiska moment så som reflexiva verb, diftongerande verb, perfekt, gerundium samt adjektivets böjning och komparering.

Vi kommer också träna hör - och läsförståelse, träna oss i att uttrycka oss muntligt samt träna skrivförmågan.

Vi kommer också att befästa olika moment med spel.

 

Vecka 48

Arbetar vi med kap 4

Åsikter: du ska kunna välja ett område där du kan uttrycka dina åsikter. Läxa tills vecka 48 tisdag   är hela kap 4 och ta gärna o repetera lite glosor från kap 1-3.

Vi kommer även att gå igenom diftongerande verb!

Diftongerade verb

I diftongerade verb byts en vokal ut mot två i några av formerna i presens: jag, du, han/hon, de

I övrigt böjs verben som vanliga regelbundna ar- och er-verb. 

 

empezar /e-ie/ = att börja

poder /o-ue/ = att kunna

entender /e-ie/ = att förstå

pensar /e-ie/ = att tänka

costar /o-ue/ = att kosta

jugar /o-ue/ = spela, leka

sentir /e-ie/ = att känna

querer /e-ie/ = att vilja (ha) 

cerrar /e-ie/ = att stänga

encontrar /o-ue/ = att träffa, hitta

dormir /o-ue/ = att sova

morir /o-ue/ = att dö

Matriser

M1 M2
Spanska åk. 9

Tala

Nivå 1
Tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Samtal, diskussion
Du kan svara och ställa någon fråga i ett enkelt samtal om vardagliga och kända saker, som familj, hobbies, väder o s v .
Du är aktiv i ett samtal om kända och vardagliga saker. Du kan göra längre inlägg som är sammanhängande.
Du bidrar aktivt i samtalet och kan leda samtalet vidare. Du kan göra längre inlägg med sammanhang och varierat språk.
Uttal
Ditt uttal är OK och förstås av en spanjor.
Du har gott uttal och talar tydligt och begripligt.
Du har gott uttal och intonation. Du är klar och tydlig.
Ordkunskap och språkriktighet
Du kan tillräckligt många spanska ord och fraser för att få fram det du vill berätta.
Du använder dig av spanska ord och fraser om vardagliga ämnen och gör få förstörande språkfel. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du använder dig av ett lämpligt ordval och gör inga förstörande språkfel som leder till missförstånd. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.

Skriva

Nivå 1
Tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva korta texter med enkla meddelanden som t ex vykortstexter. Du kan tillräckligt många spanska ord och fraser för att få fram det du vill berätta om kända ämnen.
Du kan skriva enkla texter om t ex personer och platser och andra kända ämnen. Du skriver en längre sammanhängande text. Du använder dig av spanska ord och fraser.
Du kan skriva längre berättelser med sammanhang och variation i språket. Du använder ett lämpligt och varierat ordval.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.

Förståelse

Nivå 1
Tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Hörförståelse
Du förstår enkla dialoger.
Du förstår huvudinnehållet i enklare /dialoger.
Du föstår både helhet och detaljer i enklare dialoger.
Läsförståelse
Du förstår korta enkla brev / mail
Du förstår huvudinnehållet i enklare texter.
Du föstår både helhet och detaljer i enklare texter.
Realia
Berätta på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i spansktalande länder. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina erfarenheter.
Berätta på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i spansktalande länder. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina erfarenheter.
Berätta på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i spansktalande länder. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina erfarenheter.

M1 M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.