Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Biologisk mångfald – miljö, organismer och ekosystem”

Skapad 2014-12-03 10:25 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under följande fyra veckor kommer vi läsa om hur olika organismer samverkar i olika ekosystem i naturen. Vi kommer lära oss mer om ekosystem som finns i vår närliggande natur.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att: 

 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet,

 •  genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

  

Centralt innehåll 

 

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen för biologi.

  

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Djurs, växters och andra organismers liv samt ekologiska samband.

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 • Enkla fältstudier. Planering, utförande, dokumentation och utvärdering.

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

   

  Konkretisering av det centrala innehållet (det vi ska lära oss om):

 • Vad som är gemensamt för olika organismer.

 • Cellen

 • Carl von Linné

 • Hur olika livsformer kan delas in

 • Hur en svamp är uppbyggd och förökar sig

 • Ekosystem (skogen som ekosystem)

 • Samband mellan organismer och den icke levande miljön

 • Näringskedjor i skogen

 • Vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

 • Hur löv och döda djur bryts ner

 • Rovdjur och bytesdjur

 • Vad människan använder skogen till (ekosystemstjänster)

 • Vad som menas med allemansrätten

  

Undervisning 

Vi kommer att ha genomgångar, muntliga diskussioner. Du kommer att arbeta med studieuppgifter, genomföra fältstudie, söka information, läsa texter samt titta på filmer.

 

 

Bedömning 

 Du kommer att bedömas efter din förmåga:

 att delta i diskussioner där du framför dina åsikter, ställer frågor och bemöter andras åsikter.

 att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.

 att söka information och skapa egna texter med hjälp av olika källor såsom faktaböcker eller Internet.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: