Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2015-01-07 11:33 i Tångaskolan Falkenberg
Tillsammans kommer vi att läsa och förstå litteratur som tar oss till nya magiska platser. Vi kommer att skriva olika slags texter och lär oss om språkets struktur. Vi lär oss använda talet som människans främsta verktyg där kommunikation ger oss färdighet i att reflektera, analysera och diskutera.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom ditt språk kan du uttrycka dina känslor och tankar. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att du ska kunna förstå och leva i ett samhälle där du hela tiden möter nya utmaningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad skall du lära dig? (konkreta mål)

Du ska utveckla dina förmågor genom att kunna:

Läsa och skriva 

 • med handledning bearbeta egna texter till innehåll och form (ex. utkast till färdigt dokument)
 • skriva texter för olika ändamål (förklarande texter, faktatexter, tidningsartiklar-återberättande, insändare-argumenterande texter, instruktioner, berättande texter mm)
 • skriva berättande text med personbeskrivning
 • skapa texter med ord och bild
 • skriva läsligt för hand, samt kunna redigera en text med hjälp av ordbehandlingsprogram.
Språklära
 • skilja på substantiv ( singular-plural), adjektiv ( kunna komparera adjektiv) och verb samt kunna begreppen för verbformerna presens, imperfekt och pluskvamperfekt
 • känna till sambandsorden
 • känna till begreppen synonymer och motsatsord
 • kunna hitta i ordlistan med hjälp av ledorden.

Tala, lyssna och samtala

 • kunna aktivt argumentera för sin åsikt i mindre grupp
 • kunna hålla en egen redovisning inför en större grupp med hjälp av, stödord och bilder.
 • kunna lyssna till andras meningar och åsikter 
 • kunna inhämta kunskaper genom att lyssna.  

Bedömning - vad och hur

 

 Jag kommer att bedöma din förmåga genom att du kan:

 • skapa och bearbeta texter med rätt struktur och variation- enskilt och i grupp
 • använda dig av rätt skiljetecken och stavningsregler
 • uttrycka dig muntligt, genom t.ex.samtal, diskussioner och muntliga framträdande
 • läsa och förstå olika sorters texter
 • ge respons på andras texter samt bearbeta dina texter utifrån given respons.

 

 

Som du kommer att visa genom att:

 • Delta i muntliga framträdande, diskussioner och samtal.
 • Läsa texter och svara på frågor.
 • Skriva och bearbeta dina texter utifrån dina kamraters eller lärares respons samt ge respons på andras texter. 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer undervisningen att se ut:  (innehåll,arbetssätt,redovisningsformer

 • arbete med faktatexter inom NO/SO, med hjälp av tankekartor
 • läs- och skrivläxor
 • skriver egna texter med hjälp av bl.a. tankekartor bilder och samtal
 • skrivartimmar då vi arbetar med olika sorters texter (argumenterande, förklarande, berättande, instruerande, återgivande och beskrivande).
 • arbeta med läromedel när vi tränar läsförståelse, stavning och språklära
 • läser skönlitteratur, samt prata om innehållet.
 • träna på ordförståelse
 • samtal, diskussioner och redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: