Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2015-01-07 19:13 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar matematiskt på ett undersökande och lekfullt sätt, där vi använder gruppen och den enskilda eleven som tillgång. Vi uppmuntrar också samtal eleverna emellan för att öka förståelsen för olika tankesätt, och insikten att det finns alternativa sätt att lösa gemensamma frågeställningar/uppgifter på.
Grundskola F Matematik
Vi ...

...bedömer rimlighet.

..använder matematiska begrepp i vardagliga situationer.

...avbildar enkla geometriska objekt.

...skapar enkla tabeller och diagram.

...gör enkla mätningar.

...använder matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar med hjälp av olika strategier.

...gör enkla beräkningar muntligt och skriftligt.

Innehåll

Tankar om innehållet.

Vi har valt att arbeta mot målen i matematik genom praktiska övningar både inomhus och utomhus.

Arbetssättet bidrar genom sin lekfullhet förhoppningsvis till att det känns meningsfullt för barnen, och därmed skapar ett fortsatt intresse för matematik.

Det ställs heller inga prestationskrav och förväntningar på det enskilda barnet som kan skapa rädsla för att misslyckas, och att delta i de olika aktiviteterna.

Vi förmedlar däremot till barnen att det är viktigt att låta alla komma till tals när man samarbetar, och har gemensamma utvärderingsstunder om hur de tyckte att samarbetet fungerade.

Hur ska jag arbeta?

Sortera och klassificera  föremål enskilt och i grupp. 

Uppskattningsövningar under aktiviteter/lekar, fruktstunder, samlingar, samt gemensam undersökning av resultat.

Utmana barnen till matematiskt tänkande, och benämna resultat med matematiska begrepp ( ex fler/färre, hälften/dubbelt ).

Leta efter och avbilda de geometriska formerna i närmiljön. Benämna dessa.

Göra enkla undersökningar tillsammans med barnen ( t.ex. antal familjemedlemmar, tappade tänder, frukters populäritet ) och skapa enkla tabeller och diagram av detta. Studera/jämföra/samtala om resultat och skillnader.

Barnen mäter varandra och saker i miljön på olika sätt, och dokumenterar resultatet. 

Samarbeta kring hur många sätt man kan dela upp ett bestämt antal barn/leksaksbilar på e t c. På vilka olika sätt kan t.ex. de 5 bilarna fördelas mellan 2 garage? Barnen dokumenterar sina resultat.

Problematisera och diskutera genom specifika uppdrag som sedan muntligt och skriftligt förklaras. Obs! Barnen dokumenterar på sitt eget sätt, efter förmåga. T.ex. " Hur många räcker äpplena till om alla får ett halvt äpple var"?

(Vi har valt att använda oss av det centrala innehållet från årskurs 1 i läroplanskopplingen då det är mot dessa kunskaper vi strävar.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: