Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2015-01-11 11:47 i Västra Karups skola Båstad
Samhällskunskap, geografi, religion och svenska Klass 5 Höstterminen 2017
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Geografi Religionskunskap
Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din nya cykel, tyckte att den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den? Om vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha lagar och regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Lagar och regler är till för att hjälpa och skydda oss. I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om lag och rätt samt vilka de mänskliga rättigheterna är. Du kommer också få lära dig mer om barnets rättigheter och lära känna några av de personer och organisationer som jobbar för att förbättra villkoren för människor runt om i världen. I arbetet kommer du även få ta ställning och uttrycka dina åsikter kring olika aktuella frågeställningar.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt artiklar och notiser om aktuellt arbetsområde.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få svara på frågor samt delta i samtal kring det du läser.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Samhällskunskap
Undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt beskriva samband.
Använda ord och begrepp inom aktuellt arbetsområde.
Redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter samt ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Söka och använda information om samhället.

Geografi
Resonera kring ojämlika levnadsvillkor i världen samt ge egna förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Religion

Svenska
Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
I sammanställningar använda beskrivningar, egna formuleringar samt ämnesspecifika ord och begrepp.Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Varför finns det lagar?
Vilka skillnader finns mellan lagar och regler?
Vilka orsaker kan det finnas till att människor begår brott?
Varför straffar samhället brottslingar?
Vilka samband kan du se mellan ungdomars bakgrund och brottslighet?
Vilka konsekvenser innebär brottslighet för förövaren, brottsoffret och samhället?
Vad kan samhället göra för att minska ungdomsbrottsligheten?
Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som lever i Sverige?
Hur mår världens barn och vad kan omvärlden göra för att förbättra situationen för utsatta barn?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer samt att formulera svar på frågeställningar och delta i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • För alla barn - en film om UNICEF

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: