Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2015-01-19 13:27 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi undersöker hur världen förändrades i och med den amerikanska-, franska och denindustriella revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Hur såg världen ut innan den amerikanska, franska och industriella revolutionerna och vad hände under förändringsprocessen? Vilka följder fick dessa processer?

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Genom film, föreläsningar, studiebesök och lärobokstext så kommer du att få kunskaper om revolutionerna, dess orsaker och konsekvenser för Europa och andra delar av världen.

Till provet den 11 november

Läroboken

Era anteckningar

Studiebesöket

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

Franska revolutionen och Industriella revolutionen

 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9   Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
Inte tillräckligt med kunskaper
E
C
A
Historiska begrepp
B1, B2 + alla skrivfrågor
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du förstår inte tillräckligt med begrepp.
Du kan koppla några (minst 5) begrepp som vi använt oss av till rätt betydelse
Du kan koppla flera (minst 8) begrepp som vi använt oss av till rätt användnings-område. Du använder några historiska begrepp i det du skriver.
Du kan koppla ihop alla begrepp vi använder till rätt betydelse Du använder historiska begrepp korrekt i stor utsträckning i det du skriver.
Fakta, orsaker och konsekvenser
A1, A2, C1, C2, C3, C4
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du har inte tillräckliga kunskaper om den franska- och den industriella revolutionen. Du har inte förstått vad som är orsaker och vad som är konsekvenser till dessa revolutioner.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under tiden för franska- och industriella revolutionen. Du kan ange några exempel på orsaker och konsekvenser till dessa revolutioner.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under tiden för franska- och industriella revolutionen. Du kan ange flera exempel på orsaker och konsekvenser till dessa revolutioner.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under tiden för franska revolutionen och industriella revolutionen. Du anger med stor säkerhet vad som är orsaker respektive konsekvenser till dessa revolutioner.
Användning av historia
D
 • Hi  E 9
Du ser inte hur olika grupper kan se på historia ur olika perspektiv
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Du kan föra utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Bedöma källor
E
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: