Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2015-01-20 05:12 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete i samhällskunskap om massmedia och reklam.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Du tillbringar nästan halva din vakna tid med massmedier. Många vill nå dig med information, underhållning och reklam. Affärer vill att du köper deras varor, artister att du lyssnar på deras musik, politiker att du röstar på deras parti. De använder sig av TV, film, radio, tidningar, Internet, böcker mm. Ett demokratiskt samhälle förutsätter fria massmedier men också att du lär dig att se kritiskt på text och bild.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du ska ha kunskaper om samhällsstrukturer, i detta fall media. Du behärskar att beskriva den uppbyggnad och det innehåll som finns i till exempel tidningar och reklam. Du behärskar också de färdigheter som krävs för att analysera tidningarna och reklamens syfte, och göra jämförelser mellan dem.

Du klarar att värdera en nyhet utifrån det urval som sker innan nyheten presenteras för läsaren/tittaren och för resonemang om hur det kan påverka individen.

Du ska utifrån de källkritiska aspekterna föra resonemang runt den reklam och de tidningar du arbetar med. Därigenom ska du diskutera tidningarnas och reklamens trovärdighet och relevans som källor och informationsspridare.

I ditt arbete använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Vi kommer gå igenom olika typer av tidningar, diskutera deras politiska färg och nyhetsflöde.

Vi kommer att gå igenom skillnader mellan public service och reklamfinansierad media.

Vi arbetar med reklam och nyheter på ett sätt som tränar din förmåga att resonera kring dess syfte.

Vi går igenom de källkritiska principerna löpande under arbetets gång.

Vi lär oss samhällsvetenskapliga begrepp och tränar på att använda dem.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din kunskap om samhällsstrukturer, i detta fall olika media.

Din förmåga att föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av våra samhällsstrukturer.

Dina resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

Din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

DokumentationMatriser

Sh
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskrivande
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt.
Se orsak/konsekvens
Behöver hjälp med att se orsak och konsekvens.
Ger exempel på orsaker och konsekvenser.
Ger tydliga exempel på orsak och konsekvenser ur olika perspektiv.
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Se helheter
Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop.
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring.
Framför och bemöter åsikter och argument. Motiverar genom att tycka och känna.
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger argument med relevant fakta/erfarenheter.
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger argument med relevant fakta/erfarenheter, drar paralleller och kopplar till andra sammanhang.
Ord och begrepp
Kopplade till ämnesområdet
Kan några ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder och känner till några ord och begrepp.
Använder och känner till ord och begrepp som hör till ämnesområdet på ett korrekt sätt.
Känner till ord och begrepp och använder dessa på ett korrekt sätt i olika sammanhang.
Beskriver och förklarar
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk inom ämnesområdet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk i olika sammanhang.
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov.
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information.
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar.
Sammanställer information från främst kända källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar.
Sammanställer information från flera källor och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med detaljerade förklaringar. Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklara hur delar hänger ihop
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans. Skilja mellan fakta och värderingar.
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och motiverar detta genom att tycka eller känna.
Är medveten om att det finns olika tolkningar Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik.
Är medveten om att det finns olika tolkningar samt ibland olika syften med en källa Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: