Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8, kapitel 4-9 VT 2019

Skapad 2015-01-21 11:59 i Österslättsskolan Karlshamn
Planeringen baseras på Vale 8 kapitel 4-9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Syften med ämnet- ur LGR 11 kursplanen för moderna språk.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Centralt innehåll

Grunden till undervisningen baseras på läromedlet Vale 8 och vi kommer genom olika kapitel att arbeta med textbearbetning, grammatik och inlärning av nytt vokabulär. Texterna bearbetas bland annat genom översätta kapiteltexterna från spanska till svenska, på enkel nivå muntligt, men allra helst skriftligt från spanska till svenska.

Kapitel i boken Vale 8 ,4-9, behandlar bland annat följande teman:

Repetition av hur man beställer på restaurang med användbara uttryck samt kort information om mexikansk mat

Beskriva rum/lägenhet/hus - lägesprepositioner

Matord och hur man handlar i en mataffär. 
Hemsysslor. Vem gör vad hemma? (presens av hacer)
En kort romantisk historia och hur man genom adjektivkomparation kan jämföra saker på spanska. (regelbunden adjektivkomparation)
Berätta vad man har gjort och inläsning av en kort deckarhistoria. (perfekt på spanska)

 

 

 

 

S

Bedömning

De förmågor som bedöms i moderna språk är:

 • att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Spanska år 8 VT 2017

F
E
C
A
Att läsa och förstå
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Att lyssna och förstå
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det som sägs. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka, enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar endast på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar. Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter. Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor. Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Att skriva texter anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar. Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet. Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation. Kan välja och använda sig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra interaktionen.
Kultur och samhälle
Eleven kan inte kommentera företeelser i ett målspråksland.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: