Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och den Gustavianska tiden

Skapad 2015-01-27 15:19 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Ett arbete där vi tittar på hur livet såg ut på 1700- talet.
Grundskola 6 Historia
Detta ska vi lära oss om Frihetstiden och 1700- talets Sverige.

Hur befolkningen i Sverige-Finland tredubblades under 1700-talet

Hur antalet jordlösa lantarbetare växer sig allt större

Hur köpmän, bönder, lantarbetare och andra grupper lever i det svenska samhället

Vetenskapsmännen som levde under 1700-talet

Yttrandefriheten under frihetstiden.

Gustav III envälde efter frihetstiden.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande förmågor

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling i Sveriges 1700-tal

Det betyder att ni skall få lära er om:

  • Hur riksdagen passade på att minska kungamakten när landet var i kris.
  • Hur friheten under frihetstiden bara var till för ett fåtal eftersom riksdagen dominerades av adeln. Bönderna hade fortfarande ingen makt och hölls utanför alla viktiga politiska beslut.
  • Hur Sverige under frihetstiden fick sina två första politiska partier – hattarna och mössorna.
  • Hur frihetstidens politiska kaos utmynnade så småningom i Gustav III:s statskupp 1772 som satte punkt för frihetstiden och
  • Hur det kungliga enväldet återupprättades så att kungen återigen bestämde det mesta själv och
  • Hur den efterföljande gustavianska tiden (1772-1809) dominerades därför helt av kungar: först Gustav III och därefter hans son Gustav IV Adolf.

För att göra detta ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

  • Genomgång om tiden mellan 1719-1792
  • Se på film
  • Diskussioner i grupp och helklass
  • Läsförståelse
  • Grupparbete och enskilt arbete
  • Ett avslutande prov 

Så här kommer jag bedöma arbetet:

  • Hur väl du söker information om ämnet från olika källor samt kunna resonera kring källorna 
  • Hur väl du deltar i diskussioner och är aktiv under lektionstid
  • Hur väl du kan genomföra en undersökning och dokumentera samt diskutera kring denna.
  • Hur du använder nya ord och begrepp som du har lärt dig.
  • Ditt provresultat 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi
  • Centralt innehåll
  • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
    Hi  4-6
  • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
    Hi  4-6
  • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
    Hi  4-6
  • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
    Hi  4-6
  • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
    Hi  4-6
  • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
    Hi  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
    Hi  E 6
  • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
    Hi  E 6
  • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
    Hi  E 6
  • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
    Hi  E 6
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia kunskapskrav åk 6 Pilevall

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Tolka
Att använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Reflektera
Att reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Analysera
Genom att analysera använder du historiska begrepp för att kunna skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Kritisk granskning
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: