Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: läs - och skrivutveckling åk 1-2

Skapad 2015-01-30 11:43 i Ödmarks skola Halmstad
Den här planeringen beskriver hur vi arbetar med läs- och skrivutvecklingen i åk 1-2.
Grundskola 1 – 2 Svenska
läs - och skrivutveckling

Innehåll

Undervisning

Hej!

Vi arbetar med ASL (att skriva sig till läsning). Eleverna får träna på att skriva ord, enkla meningar och text som till att börja med inleds med ord som de lär sig som ordbilder. På ipaden finns det Skolstil och Pages med bokstavsljud och uppläsning av bokstäver, ord eller hel text. Vi skriv i par eller individuellt, men efter en fastställd struktur där bl.a. kamratrespons(bedömning) ingår. Alla alster skrivs ut för att kunna uppläsas för kamraterna, samt för att sedan hängas upp i klassrummet för att bl.a. skapa spontana lästillfällen och kompis återkoppling ("På riktigt är viktigt"-riktiga mottagare)

Ex:  på skrivuppgifter: Jag..... meningar (minst 4 meningar som inleds enligt nedan resten hittar eleven själv på. Eleven får också hitta på egna jag meningar efter förmåga och utmaning)

         Jag heter....      samma som ovan

         Jag är.....   Jag vill.... Jag gillar....    samma som ovan.

Eleverna får också skriva texter som:

Jag heter .....och jag är född den.......

Min familj:

Min mamma heter ...... och hon arbetar/jobbar som....

Min pappa heter..... och han arbetar/jobbar som....

Mina syskon heter...osv.

Vi bor på ......och har telefonnummer ......allt efter mall där eleven fyller efter förmåga.... Eleverna utmanas av varandra

När jag blir stor...

Eleverna får skriva spontant om vad de tro, vill göra i framtiden som t.ex. om sin familj, arbete, bostad, intresse, fritid..........

Tvättbjörnen = Kurri Kurr

Är en gemensam tvättbjörn som får följa med eleverna hem över helgen och där man får redovisa muntligt och skriftligt den gemensamma upplevelse veckan efter. Eleverna redovisa med hjälp av ett självvalt skrivprogram där man har infogat bilder från  upplevelsen. Turordningen bestäms genom lottning. På loven turas pedagogerna om att ha Smulan hemma hos sig.

Eleverna får också skriva enkla texter utifrån ett tema: "Vad har jag gjort på jullovet?"

Det förekommer också andra texter efter intresse, upplevelse, förmåga och utmaning.

All skrivning börjar alltid med en gemensam diskussion och modellering enligt  "cirkelmodellen".

Som tekniskt hjälpmedel används som jag tidigare berättade Talande tangentbord som läser upp varje bokstavsljud som eleven skriver och slutligen läser hela ordet. När texten är klar används Vital som hjälpmedel och eleven får hela texten uppläst. Varje ord markeras så att eleven själv kan följa med i texten. På ipadens motsvarighet heter Skolstil 2. När man kan alla ljud skriver man i appen "Pages". I Pages får man inte bokstavsljudet automatiskt, utan man måste markera varje bokstav för att få varje bokstavsljud. Det är därför man använder appen Skolstil 2 i början av sin skrivutveckling.

ASL används också i helgrupp då vi  t.ex. skriver en gemensam text om något som eleverna har lärt sig eller för att modellera. Det kan t.ex. handla om hur man skriver en fakta text om t.ex. något djur eller årstiderna. Då används projektorn som hjälpmedel. Först så skrivs en gemensam tankekarta där eleverna berätta vad de vet om ämnet och vad de skulle vill vet om ämnet. Därefter berättar pedagogen om vad vi ska kunna enligt läroplanen. Om det är något som varken elev eller pedagog vet kan ibland elev få detta i uppdrag eller så återkommer pedagogen senare med förhoppningsvis en förklaring. Efter detta hjälps elever och pedagog om att komma med förslag på meningar som jag som pedagog skriver på datorn eller ipaden. I dessa sammanhang används också Talande tangenbord/Vi tal(datorn) eller skolstil 2/pages(ipaden).

Eleverna får också träna på fingersättning på tangentbordet för att så småningom få mer flyt i skrivandet. Men grunden från början är att ha båda händerna på tangentbordet. Program som vi träna tangentträning på är sebran, tangenta....

I läs- och skrivutvecklingen arbetar vi också med ljudanalys. Det går till som så att vi går igenom en bokstav i taget. Arbetar ca. 1- 1 1/2 vecka per bokstav enligt ett arbetsschema med olika stationer. I schemat ingår alltid en motorikstation. Där tränar vi framförallt finmotoriken. Ex. är klippa, måla, konstruera, pyssla, bygga...Bokstaven knyts an till berättelsen  i "Den magiska kulan". Boken "Den magiska kulan" är den boken som eleverna har sitt läsuppdrag i.

Själva ljudanalysen går till på olika sätt: Bl.a. genom bilder på olika föremål används då vi lokaliserar var i ordet den aktuella bokstaven hörs. Detta gör vi ibland gemensamt och ibland parvis eller individuellt (beroende på förmåga).

Parallellt med bokstavsarbetet tränar eleverna på att ljuda samman bokstavsljud eller bokstavsord med olika bilder. Eleverna tränar även på att forma och skriva den aktuella bokstaven i olika appar som Yum-yum bokstäver, Skrivguiden och App Crayon. Beroende på var i läsutvecklingen eleven befinner sig, anpassas läs- och skrivövningarna i svårighetsgrad till elevens förmåga.

Eleverna får höra hela kapitlet från läseboken C uppläst ( den högsta svårighetsgraden) för att förstå sammanhanget. Då tas några ord/begrepp upp för att eleverna ska utveckla sitt ordförråd/begreppsförståelse.  Vi diskutera också innehållet och samtala om olika dilemman, samt några enkla frågor som elever sedan har som skrivuppdrag till texten.

Uppdraget gås igenom för alla och presenteras. De som behöver extra stöd eller genomgång får detta individuellt eller i smågrupp.

Läsuppdraget följs upp genom att varje elev får läsa upp sitt uppdrag för en pedagog eller en kamrat som ger feedback på läsningen på ett speciellt läskort. Till varje läsuppdrag ingå varje gång ett skrivuppdrag som gås igenom vid högläsningen eller individuellt med den lyssnade kompisen eller pedagogen. Skrivuppdraget följs alltid upp av en  pedagog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Eleverns kunskaper  i läs- och skrivutveckling följs upp i Nya Språket lyfter och med hjälp av God läsutveckling. Nya Språket lyfter kommer att finnas i Unikum. God läsutveckling används som stöd vid bedömningen och ev. vid utvecklingssamtalet.

Bedömningen grundas sig på observationer i det dagliga arbetet när eleven läser och skriver. Några övningar från materialet God läsutveckling kan också används som bedömningsunderlag efter behov. Alla skrivarbeten som eleverna skapar under läsåret individuellt eller tillsammans med sin skrivkompis sparas i ett speciellt häfte och används  också i bedömningsunderlaget, Dessutom finns läs och skrivuppdrag på barnens lärlogg i unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: