Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från apa till gladiator!

Skapad 2015-02-03 13:56 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Nu ska vi lära oss mer om de första människorna, de första stadskulturerna och den historiska epoken antiken.
Grundskola 7 Historia
Vi kommer under kursen arbeta med följande historiska epoker:

- Människans tidiga utveckling

- Högkulturerna i Egypten, Mesopotamien, Indien, Kina

- Antika Grekland och Romarriket

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Bedömning

I bedömningens olika kriterier ligger vissa centrala bitar:

-Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
- Orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
- Utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Se samband mellan olika tidsperioder.

Momentet examineras på följande sätt:

1. Inlämningar i samband med historiska spel

2. Läxförhör på första människorna och högkulturerna

3. Skriftligt prov på Antiken 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  A 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  A 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi  A 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Planering

Arbetsområdet varar i 9 veckor, från vecka 2 till och med vecka 11, med uppehåll för sportlov under vecka 7.

Arbetsområdet har följande upplägg:

 1. Vad är en källa? Hur vet man vad som hänt?
 2. Genomgång av människans äldsta historia.
 3. Genomgång av högkulturernas framväxt.
 4. Läxförhör på de första människorna till och med högkulturerna.
 5. Genomgång av det antika Grekland.
 6. Genomgång av Romarriket
 7. Vi spelar "Det stolta Rom"
 8. Skriftlig inlämning av uppgifter som tillhör spelet.
 9. Skriftligt prov på Antiken

Uppgifter

 • Min släkts historia

 • Stora civilisationer- Romerska riket

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: