Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal, Kap. 8 i Eldorado 4B

Skapad 2015-02-10 12:09 i Regnbågsskolan Gullspång
Ordet "bråk" kommer från det tyska ordet "brok" som betyder bruten. Visst stämmer det bra när vi delar isär tal och får olika delar och som visar förhållandet mellan dessa, ex 2/4 och 6/8.
Grundskola 4 Matematik
Målet för området "Decimaltal, tiondelar":

Förståelse av positionssystemets uppbyggnad med tiobas. Veta att när man går en position i taget åt vänster så blir värdet 10 gånger större för varje ruta t ex ental, tiotal, hundratal. När man går åt höger så blir värdet av varje ruta tio gånger mindre, t ex hundratal, tiotal, ental och tiondelar.

Kunna generalisera detta system och inse att man kan skriva hur stora och hur små tal som helst.

Förståelse av sambandet mellan tiondelar i bråkform och i decimalform.

Kunna skriva decimaltal och läsa ut 2,8 som två hela och åtta tiondelar.

Kunna beskriva situationer i vardagen där tiondelar och decimaltal används.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk och decimaltal, Kap. 8 i Eldorado 4B

Bråk och tiondelar

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Namnge bråk
Du ska kunna namnge de olika delarna i bråk. Täljare/nämnare = kvot. Bråkstreck kallas strecket mellan ordet täljaren och nämnaren ovan. Du ska kunna tala om vad nämnaren och täljaren visar samt kvoten. Ex. 3/4 pizza. Täljaren (3) visar hur många pizzabitar som vi har kvar då NN har ätit upp en av de fyra (nämnaren) pizzabitarna.
Visa bråk på olika sätt
Du ska kunna visa bråk på olika sätt. Du ska kunna rita olika figurer och visa en fjärdedel, två tredjedelar, en femtedel o s v. Du ska även skriva på mattespråk. Ex. 1/4, 2/3, 1/5 o s v.
Nämnaren
Du ska kunna visa att du känner till att tredjedelar har tre lika stora delar och att fjärdedelar har fyra lika stora delar. Du ska även känna till att tiondelar har 10 lika stora delar. Här ska du även uttrycka delarna på rätt sätt. Dessa ska du kunna skriva på mattespråk och rita en bild som illustrerar detta. Ex. 4/4, 3/3, 10/10
Täljaren förtäljer, talar om, hur många delar som avses.
Du ska kunna visa antalet delar i ett bråktal och namnge dessa. Ex. I en figur, som är indelad i åttondelar och där tre delar är markerade, ska du uttrycka dig både muntligt och skriftligt att dessa tre delar motsvarar 3/8 (tre åttondelar) av figuren.
Jämföra bråk
Du ska kunna jämföra olika bråk och ge förslag på bråkuttryck som representerar samma tal. Ex. 1/2 = 2/4 = 4/8 = 5/10 o s v. 1/4 = 2/8 = 3/12 o s v.
Bråk på tallinje
Du ska kunna rita en tallinje och dela in den i lämpliga delar och då kunna markera fjärdedelar, åttondelar, tredjedelar och sjättedelar, dock på skilda tallinjer.
Bråk och tiondelar
Du ska kunna uttrycka dig både muntligt och skriftligt när det gäller hur stor del av en figur som är målad och då skriva i bråkform med tiondelar. Ex. Rita två tiondelar, 2/10
Bråk och blandad form
Du ska kunna skriva bråk i blandad form med bokstäver och siffror. Ex. En hel ruta är färgad svart och vid sidan av den rutan så finns ännu en ruta och där tre tiondelar också är färgade svarta. 1 3/10 är färgade svarta. Muntligt: en hel och tre tiondelar är färgade svarta.
Räkna addition med tiondelar
Du ska kunna addera tiondelar, d v s bråk med samma nämnare. Ex. 3/10 + 2/10 + 5/10 = 10/10 = 1
Räkna subtraktion med tiondelar
Du ska kunna subtrahera tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 7/10 - 2/10 = 5/10 = 1/2
Räkna multiplikation med tiondelar
Du ska kunna multiplicera tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 3 * 2/10 = 6/10 3* 3/10 = 9/10
Räkna division med tiondelar
Du ska kunna dividera tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 9/10 dividerat med 3 = 3/10 15/10 dividerat med 5 = 5 tiondelar = 5/10

Decimaltal och tiondelar

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Positionens betydelse
Du ska kunna visa vad varje siffra har för värde i olika tal. Ex. I talet 325,4 står siffran tre för antalet hundratal, siffran två står för antalet tiotal, siffran fem står för antalet ental och siffran fyra för antalet tiondelar. 300 + 20 + 5 + 0,4 = 325,4
Skriva och läsa decimaltal
Du ska kunna utläsa tal så att delarna framgår. Ex. 53,4 utläses femtiotre hela och fyra tiondelar. (När du har blivit van och förstår innebörden så säger du säkert 53,4 men innan du gör det måste du vara på det klara med vad det innebär så i början ska du ange antalet hela och sedan delarna i talet.)
Växla till nästa talsort
Du ska kunna växla till nästa talsort. Ex. 2,9 + 0,1 = 3,0 49,9 + 0,1 = 50,0
Göra 0,1-hopp från ett starttal
Du ska kunna göra fyra 0,1- hopp från ett starttal. Ex. 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,1 11,8 - 11,9 - 12,0 - 12,1 - 12,2
Storleksordna decimaltal
Du ska kunna storleksordna decimaltal Ex. 5,6, 1,2, 0,8, 4,9, 10,1 och 13,8. Så här storleksordnar du talen då du börjar med det minsta talet: 0,8, 1,2, 4,9, 5,6, 10,1 och 13,8.
Addition med decimaltal - huvudräkning
Du ska kunna addera decimaltal genom att använda huvudräkning. Ex. 3,4 + 2,5 = 3 + 2 = 5 och 0,4 + 0,5 = 0,9. Sedan adderas båda så här: 5 + 0,9 = 5,9
Addition med decimaltal - uppställning (algoritm)
Du ska kunna använda dig av skriftliga räknemetoder när flera termer ska adderas.( Du ska ställa upp likadant som du ska göra då du ska addera 378 + 124 + 267 = ) Ex. 37,8 + 12,4 + 26,7 =
Subtraktion med decimaltal - huvudräkning
Du ska kunna subtrahera olika decimaltal genom att använda huvudräkning. Ex. 6,4 - 1,2 = 6 - 1 = 5 och 0,4 - 0,2 = 0,2. Svaret är 5,2.
Subtraktion med decimaltal - uppställning (algoritm)
Du ska kunna subtrahera decimaltal likadant som du gör om det inte är decimaltal. (Då du ska räkna ut 282 - 48 ska du kunna ställa upp talen.) 28,2 - 4,8 =

Mätning och decimalsystemet

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Längdenheter meter och decimeter
Du ska kunna skriva mätningar som m, dm, cm och mm. Ex. 12,3 meter = 123 dm 34 dm = 3 m och 4 dm = 3,4 m.
Längdenheterna dm, cm och mm och dess betydelse
Du ska kunna tala om att dm (decimeter) betyder tiondels meter eftersom "deci" betyder tiondel. Du ska kunna tala om att cm (centimeter) betyder hundradels meter eftersom "centi" betyder hundradel. Du ska kunna tala om att mm (millimeter) betyder tusendels meter eftersom "milli" betyder tusendel.
Volymenheterna liter och deciliter
Du ska kunna växla mellan liter (l) och deciliter (dl). Ex. 12 dl = 1,2 liter 3,8 liter = 38 dl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: