Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 Amigos cuatro kap 4-5

Skapad 2015-02-10 14:47 i Vasaskolan Hedemora
Amigos 4 (kapitel 4-5) Grammatik: Repetition av presens, perfekt, adjektiv komparation och gerundium
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Provets innehåll:

Hörförståelse

LäsförståelseGustar (gilla/tycka om): me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta

Plural me gustan Por ej: me gustan tus ojos

Pronomen página 121-123 (Textos)

Subjekt: yo, tú, él, ella, usted

Direkt objekt: me, te, lo, la, lo, la por ejemplo: lo quiero (jag tycker om honom)

Indirekt objekt: me, te, le, le, le por ejemplo: le doy un regalo( jag ger henne/honom en present)

Reflexivt: me, te, se, se, se por ejemplo: me lavo la cara (jag tvättar mig i ansiktet)

Possessiva pronomen: mi, tu, su, nuestro, vuestro, su (Mi casa es tu casa).

Vocabulario: capítulo 4, 5.

Översättning

Presens, perfekt och gerundium

Berätta om en tjej.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Under denna perioden kommer du att utveckla din kommunikationsförmåga i skrift och i tal. Du kommer också att utveckla ditt ordförråd.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Verbos irregulares:

Decir: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen

Oir: oigo, oyes, oye, oimos, oís, oyen

Hacer: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

Salir: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

Venir: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen

Ser: soy, eres, es, somos, sois, son

Estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están

 

 • Verbos con diptongos:

Pensar (tänka): pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan

Cerrar (stänga): cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran

Contar (räkna): cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan

Empezar (börja): empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan

Mover (röra/ flytta): muevo, mueves, mueve, movemos, movéis, mueven

Morir (dö): muero, mueres, muere, morimos, morís, mueren

Doler (göra ont): me duele, me duelen

 • Verbos:

Alquilar, 

 

 • Reflexiva verb:

 • Arreglarse 

 •  

  Gustar (gilla/tycka om): me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta

  Plural me gustan Por ej: me gustan tus ojos 

  • Pronomen página 138 (Textos)

  Subjekt: yo, tú, él, ella, usted

  Direkt objekt: me, te, lo, la, lo, la por ejemplo: lo quiero (jag tycker om honom)

  Indirekt objekt: me, te, le, le, le por ejemplo: le doy un regalo( jag ger henne/honom en present)

  Reflexivt: me, te, se, se, se por ejemplo: me lavo la cara (jag tvättar mig i ansiktet)

   

  • Vocabulario: capítulo 4, 5.

Berätta vad du har gjort med hjälp av Perfekt

Gerundium och pågående form 

Läsa en text som handlar om vad man har gjort och var man har varit

Översätta texterna och arbeta i övningsboken

Hörövningar som tillhör kapitlen.

Glosor till kapitlen

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevansanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt ochbegripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt ochrelativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljersamt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt ochtydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olikastrategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Läser texter 1-3 och översätter dem skriftligt.

Arbetar i övningsboken med de uppgifter som tillhör kapitlen

Gör hörövningar som tillhör kapitlen

Muntliga glosförhör 

Arbetar med grammatik genom övningsboken och med separata stenciler

Skriver ett prov där du använder dina kunskaper om språket. 

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 Lyssna och läsa — reception

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Du ska kunna förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt tal, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du ska kunna redogöra i enkel form och kommentera innehållet samt agera med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Du ska också kunna göra enstaka enkla förbättringar med fraser och meningar.

Du ska kunna använda någon strategi som löser problem och förbättra interaktionen.

Du ska kunna berätta i enkel form om några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och göra enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

För att nå högre betyg måste du använda ett korrekt och mer avancerat språk. Du ska kunna använda strategier som synonymer och andra uttryck för att lösa problem. Du ska visa att du förstår innehållet utan större problem.  

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

M2
Spanska år 9 Ht15 LGR11

5
4
3
2
1
Tala och samtala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, delta i enkla samtal och läsa enklare texter så att en spansktalande person förstår dig. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan delta i enkla samtal om vardagliga ämnen. Du kan i enkel och begriplig form redogöra och kommentera med fraser och meningar. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och helt begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka små förbättringar av egna framtällningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och helt begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några strategier som löser problemen och förbättrar interaktionen.
Du har ett bra uttal och kan vara aktiv i samtal med andra. Du kan kommentera både innehåll och detaljer relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har någon strategi för att lösa språkproblem som uppstår. I olika muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relatvit tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan ställa enkla frågor och beskriva kända områden relativt säkert. Du försöker anpassa ditt språk till viss del beroende på situation. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med mycket bra uttal. Du förtydligar och förbättrar ditt språk och anpassar det i någon mån till syfte, mottagare och situation. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Lyssna och förstå
Du uppfattar och förstår kända ord och enstaka fraser på målspråket. Du kan förstå det mest väsentliga i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du uppfattar och förstår det viktigaste i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar. Du kan förstå det mest väsentliga i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner. Du kan i viss mån välja och använda dig av strategier för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du förstår helheten och uppfattar vissa detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och ganska effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Läsa och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du förstår det väsentliga av innehållet och uppfatta mycket tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och några valda detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av några strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlåtta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan i princip förstå helheten och uppfatta detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, meningar och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framtällningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av någon strategi som löser problemen och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och helt begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka små förbättringar av egna framtällningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och helt begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några strategier som löser problemen och förbättrar interaktionen.
I olika skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relatvit tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Du känner till lite grann om något land där målspråket är modersmål. Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan en del om vardagsliv och levnadssätt i något land där målspråket är modersmål. Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan redogöra för kultur och tradition i något land med målspråket som modersmål. Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan redogöra för kultur och tradition i några länder med målspråket som modersmål samt jämföra med ditt hemland i någon mån. Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan redogöra för kultur och traditioner i flera länder med målspråket som modersmål samt jämföra med ditt hemland. Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: