Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det pedagogiska akvariet

Skapad 2015-02-18 14:22 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Akvarium som verktyg i arbete med emotionell kompetens och social värdegrund.
Förskola
Akvarium som verktyg i arbete med emotionell kompetens och social värdegrund.

Innehåll

Syfte

Syftet med ett akvarium på vår avdelning är att skapa naturliga diskussioner kring värdegrundsfrågor. Detta med stöd ut vår Läroplan för förskolan som tar upp vikten av att i den dagliga verksamheten aktivt arbeta med värdegrunden.

Då vi på vår avdelning har barn i åldern 1-4 år så blir vårt sätt att naturligt närma oss dessa frågor genom att följa allt som händer i ett akvarium. Vi uppmärksammar, diskuterar och på andra sätt lyfter det som händer i akvariet, Nya fiskar tillkommer, fiskar dör, fiskar föds, fiskar som fryser ut andra fiskar, fiskar som blir sjuka, olika form, färg och kön blir naturliga samtalsämnen som gör det lättare för de mindre barnen att koppla till vår egen värld.

Barnen ges även möjlighet till demokrati då det t.ex gäller vilka fiskar som ska köpas in, hur akvariet ska "möbleras", osv.
Dessutom lyfts barnens empatiska förmågor, genom att de får visa omsorg för andra. Fiskarna behöver, mat, ljus, nytt vatten, värme, städning för att må bra.
En annan fördel är att vi även kan föra in våra traditioner och skapa diskussioner kring detta. Firar fiskarna jul? Varför gör de eller gör de inte det? Gör alla det? osv.

 

Målsättning

Att naturligt lyfta värdegrundsfrågor. Vi hoppas dessa frågor kommer komma spontant från barnen annars kommer vi pedagoger lyfta och uppmärksamma det som händer.

 

Vad säger Läroplanen

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var
och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig
etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.
Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: