Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄMLIKHET

Skapad 2015-02-23 17:09 i Mor Annas förskola Ale
JÄMLIKHET
Förskola

JÄMLIKHET Vi arbetar för Allas lika värde på Mor Annas förskola både på individ-och gruppnivå. Vi bejakar allas olikheter och intressen. Vår genuspedagog stöttar och inspirerar oss i vårt arbete.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Mor Annas förskola har fyra avdelningar med 75 barn som det ser ut nu. Vår förskola ligger i ett mindre samhälle med villaområden och nära till naturen.

Mål





 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga, att få bli sedda, våga vara den man är, uttrycka sina tankar och åsikter samt respektera andras.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vår genuspedagog lyfter frågan regelbundet om hur vi kan sträva efter att pojkar och flickor får lika stort utrymme och inflytande.

Vi använder oss av Likabehandlingsplanen i förebyggande syfte och mer konkret vid behov.

Vi arbetar för att skapa goda relationer med föräldrar för att förstå och möta varje barns behov.

Uppföljning

Vår genuspedagog har tid på varje Apt där vi lyfter frågor om genus, jämlikhet och jämställdhet.

Vi har bla lyft frågan om barnböcker som vi diskuterat, hur genusinriktade dom är. Vi har försökt inreda våra rum på avdelningarna så könsneutrala som möjligt, och även benämna rummen på ett neutralt sätt, ex Lägenheten istället för Dockvrån.

Vi arbetar aktivt med att barn och föräldrar ska få känna sig trygga och få vara den man är, alla är olika men är lika mycket värda. Vi diskuterar mycket på våra reflektioner om vårt förhållningssätt, bemötande och respekt för allas olikheter. Vi läser och diskuterar boken "Barn som oroar", som handlar om anknytning i förskolan m.m.

Vi arbetar aktivt med Känslor, vi bejakar barnens känslor och bekräftar att alla känslor är lika viktiga.

Utvärdering

Vi arbetar med Likabehandlingsplanen men vi skulle önska att den lyfts oftare och att vi arbetar med den mer kontinuerligt i huset. 

Vi har läst ut boken "Barn som oroar" och diskuterat den på vår reflektionstid. Den väckte många tankar om både barnen och kontakten med föräldrarna. 

Vi försöker arbeta aktivt med att bejaka barnens känslor, att alla känslor är lika viktiga, att vi försöker bemöta allas olikheter.

Analys och utveckling


Vi upplever att vi behöver revidera Likabehandlingsplanen och arbeta aktivt med den i huset. Lyfta saker som händer och hur barnen känner och upplever saker. 

Till hösten ska vi få gå på en studiecirkel och läsa ny bok "Anknytning i förskolan". 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: