Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villa Villekullas pedagogiska planering HT15/VT16

Skapad 2015-03-02 14:25 i Surte förskola Ale
Villa Villekullas pedagogiska planering HT15/VT16
Förskola

Projekt/Tema Då vi har många nya barn nu i höst kommer vi att fokusera på att lära känna varandra. Vi vill att barnen ska bli trygga med oss och varandra. Skapa fungerande rutiner för att vardagen ska fungera på ett bra sätt. Vi vill skapa en lärorik, intressant och rolig miljö för våra barn att vistas i. Under våren då barnen har blivit äldre kommer vi skapa en mer utmanande miljö och nya aktiviteter.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Vår barngrupp består av 14 barn. 8 pojkar och 6 flickor.

Vi fokuserar på att barnen ska bli trygga och lära känna oss och sin närmaste miljö.

Vi arbetar med de yngsta barnen och många har inget språk så vi kommer att ta hjälp av TAKK,( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bilder.

Vi arbetar med olika matematiska begrepp.

 

 

 

Mål

-Välj läroplansmål, gärna minst ett från varje målområde i läroplanen 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling sker när: 

Våra barn samspelar med varandra.
Barnen väntar på sin tur.
Barnen hjälper varandra.
Barnen visar omtanke om varandra.
Barnen själva kan ta de leksaker de vill leka med, utan behöva hjälp av en vuxen.
Barnen börjar kunna ta på sig och av sig själva.
Barnen visar att de kan och är trygga med våra rutiner.
Barnen vågar röra sig i rummen på egen hand.
När barnen är glada när de kommer in på morgonen och söker kontakt med oss vuxna.
Visa tillit och efterfrågar oss.
Visar vad de vill även om de inte har något språk.
Tecken som stöd används i gruppen.
Barnen använder olika begrepp.
Våra föräldrar får information och inflytande genom att vi använder Unikum.

Genomförande/Arbetsmetoder


 • Samlingar med sånger och ramsor med tecken som stöd
 • Matramsor med tecken
 • Bilder som stöd vid olika aktiviteter.
 • Vi har en miljö som är anpassad till de yngre barnen
 • Dela in barnen i mindre grupper för olika aktiviteter.
 • Sagoläsning
 • Vi har en hund "Tippen" som är med oss på samlingar och andra aktiviteter. Där tränar vi olika begrepp och matematik
 • Arbeta med grundfärgerna i sång,ramsor, sagor och målning.
 • Daglig kontakt med föräldrar i tamburen både morgon och kväll
 • Rytmik och skapande
 • Vi lär oss om vår närmsta miljö
 • Föräldrakontakt och utvecklingssamtal på Unikum

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Vi har en väl fungerande grupp och ser att barnen är trygga. Vi valde att lägga till ett mål. Något vi arbetar med varje dag och ett mål som är ”viktigt” för vår barngrupp.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, lpfö-98/10

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Vi ser att våra barn visar en stor trygghet hos oss genom att dom är glada och vågar utforska vår miljö. Barnen har börjat samspela vid av och påklädning. Hjälper varandra med dragkedjor och skor.

Vi har arbetat mycket med rutiner så att barnen blir trygga och vet vad som händer under en dag. Vi har även ett enkelt bildschema uppsatt i barnens höjd. Barnen har lärt sig våra vardagliga rutiner. T.ex. går och tvättar sig efter måltiderna och när vi varit ute. Bildar en ring på golvet när det är dags för samling. Barnen visar empati för varandra T.ex. tröstar om någon är ledsen. Barnen visar ett stort intresse för tecken, musik och färger. Något vi har tagit tillvara på. Vi har veckans tecken i hallen där barn och föräldrar kan titta tillsammans vilka tecken vi använder oss av. Vi tecknar alltid till sång och ramsor och barnen lär sig snabbt. Vi har aktiviteter där man kan sortera i färg, form eller antal. Vi har lättlästa böcker som vi läser dagligen vilket har främjat barnens språkutveckling. Vi pedagoger har tagit till oss lättare vardags ord från barnens modersmål som vi använder när vi kommunicerar med barnen. Då barnen verkligen uppskattar musik och sång använder vi oss av det dagligen. Vi har miniröris eller rytmik flera gånger i veckan. Vi lyssnar mycket på musik och dansar till musik varje dag.

Viktigt att barnen får prova på olika saker utifrån sin egen förmåga.

Då vi har många barn hela dagarna delar vi in dem i smågrupper för att få en lugnare miljö. Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Vi kommer att fortsätta jobba med våra rutiner då vi tycker det är viktigt för de yngsta barnen.

Då barnen nu blir äldre måste vi hitta mer utmaningar till dem.

Vi har provat på utvecklingssamtalsmallen här på unikum (några få samtal.)
Vi pedagoger tyckte att det kändes bra och det är något vi kommer fortsätta arbeta med.

Likabehandlingsplan HT15-VT16 Surte fsk

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: