Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens katastrofer HT - 2016

Skapad 2015-03-17 10:57 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Förstå bakgrunden - vad det är som händer - konsekvenserna med perspektiven socialt och ekonomiskt (sh), miljö (ge). Geografi betyder "beskrivning av jorden"
Grundskola 7 – 8 Geografi Samhällskunskap

Geografi och samhällskunskap kan vi läsa på många olika sätt. Namngeografi där vi ska lära oss var platser ligger på vår karta, politik där vi tittar på kommunens näringsliv eller förklara varför det sker naturkatastrofer. Svårast är det att se helheten och förstå hur allting "hänger ihop" med hjälp av de kunskaper vi fått. Då gäller det att kunna se samband mellan natur - kultur - människa.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet om världens katastrofer är att du skall lära dig att

Ur det centrala innehållet

I arbetet om Världens katastrofer kommer du att jobba med både geografi och samhällskunskap. 

Under arbetets gång kommer du att kunna arbeta med det centrala innehållet på följande sätt:
 • Se filmer
 • Gruppdiskussioner i din grupp
 • Namngeografi med hjälp av appen Geo Map Tap
 • Eget källsökande/källkritiskt tänkande
 • Genomgångar
Innan du slutar nian skall du ha arbetat med bland annat dessa delar ur det centrala innehållet:

Uppgifter

Ni kommer i grupp få arbeta med en tilldelad katastrof som drabbar någon eller några delar i världen. Katastrofen kan inträffa dels på grund av klimatet och naturens egna krafter men också av hur människor lever och sjukdomar sprids.

Ni ska arbeta med modellen:
1. Orsak - beskrivning av fenomenet (Fakta, Använd flera olika källor här. Källorna ska vara sparade under en rubrik, källor.)
2. Bakgrund - vad har hänt, ge exempel och geografiska platser
3. Konsekvenser för människor, miljö/natur,djur, ekonomi.
4. Analys av resultatet/egna reflektioner - Vad anser du om det som sker och har hänt, använd dig av faktakunskaper i dina resonemang

För att kunna genomföra uppgiften så behöver ni göra en arbetsbeskrivning - där beskriver ni hur ni har gått till väga i arbetsprocessen.

Det här skall ni tänka på:
 • Planerar upplägget, använd appen Popplet lite. (Mindmap)
 • Söker och arbetar med fakta, olika källor (källkritisk tänkande!), filmer från sli.se och ur.se
 • Ta in omvärlden, studiebesök, kontakt med någon i det område som ni arbetar med. Specialister inom området.
 • Redovisningen sker på valfritt sätt men ska innehålla en muntlig (gruppens) och en skriftlig del (enskild). Tänk på att använda din iPad och de möjligheter den ger dig.
 • Analysen av ert arbete ska vara individuellt skriftligt inlämnat till era lärare.
Enskild analysuppgift: 

1. Vad anser du om det som sker och har hänt? 
2. Använd dig av dina faktakunskaper när du grundar dina resonemang.
3. Kom fram till en ståndpunkt i frågan (din egen åsikt grundad på fakta)Gruppindelning:

Jag har bestämt era grupper och delat in er på var sin katastrof:

Grupp 1 - Jordbävningar, tsunami

Grupp 2 - Översvämningar.

Grupp 3 - Malaria, Kolera.

Grupp 4 - HIV/AIDS.

Grupp 5 - Torka - Svältkatastrofer,

Grupp 6 - Bränder

Grupp 7 - Vindar ex cykloner

Grupp 8 - Lavin

Grupp 9 - Ökenspridning

Grupp 10 - Tillgång till rent vatten

Bedömning

Det vi kommer att bedöma är följande:
 • Din grundläggande kunskaper om er katastrof
 • Hur du använder dig av centrala ord och begrepp inom geografin 
 • Hur du resonerar kring orsaker och konsekvenser om er katastrof
 • Vilka kunskaper du har om länder och platser i valda områden
 • Hur du söker olika källor, arbetar källkritiskt med dem och diskuterar deras trovärdighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Geografi - Samhällskunskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper och beskriver dem
Eleven har en del kunskaper om ämnet och beskriver händelser/företeelser på ett enkelt sätt, men förklarar sällan orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om ämnet och visar det genom att beskriva och förklara händelser/företeelser.
 Eleven ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser
Eleven har goda kunskaper om ämnet och beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Eleven ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser
Eleven har mycket goda kunskaper om ämnet och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Eleven ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Eleven beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Eleven beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Eleven beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Dra slutsatser och resonera
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till informationen. Underbyggda förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t ex ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t ex väga in olika aspekter, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar slutsatser som är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor. Drar paralleller även till andra ämnen eller sammanhang.
Reflektera och resonera
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden Uttrycker åsikter utan fakta som grund eller att motivera sina åsikter Ger exempel på lösning Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden Uttrycker åsikter baserat på enstaka fakta, argument eller andras ståndpunkter Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning Resonemangen är underbyggda av ett fåtal relevant fakta, enkla förklaringar och slutsatser
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet Uttrycker egna åsikter med fakta eller underbyggda argument som grund Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts med relevant fakta.
Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang. Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösningar Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och väl underbyggda med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang
Använda begrepp
Använder väl kända begrepp, modeller teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang
Använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: