👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4

Skapad 2015-03-22 14:30 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I ett tillåtande klimat växer vi och i trygghet vågar vi spänna bågen och sikta högt. Försöka, pröva och träna, misslyckas, lyckas och utvecklas så långt det är möjligt inom ämnet idrott och hälsa utifrån vår egna ambition och vilja.

Innehåll

Följande övergripande mål ska ligga till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med

Kunskapskrav

Du förväntas kunna...

 • anpassa dina rörelser i redskapsgymnastik, i olika lekar och i enkla danser.
 • visa förståelse för lekarnas och spelens olika regler.
 • utveckla kunskaper i konditions- och styrketräning.
 • läsa en karta och förstå dess uppbyggnad, samt att med hjälp av karta kunna orientera i områden runt skolan.
 • reflektera över ditt eget lärande och de olika fysiska aktiviteternas påverkan på kroppen. Exempelvis utifrån frågorna hur upplever jag aktiviteten? vad händer i kroppen?
 • visa respekt för dina medmänniskor och samarbeta i grupper med olika klasskamrater.

Arbetssätt

Lektionerna innehåller ett brett spektrum av olika lekar, sporter, danser, friluftsliv blandat med teoripass och diskussioner, där eleverna får utrymme att träna och utveckla de kunskaper och förmågor som uttrycks i kunskapskraven.

Ett återkommande inslag är "reflektionsboken", i vilka eleverna reflekterar över sitt lärande, samt de kunskaper och förmågor eleverna utvecklar.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

 • delta i lekar och spel, idrotter och i rörelse till musik, som innefattar komplexa rörelser, så väl inomhus som utomhus. (Visa att du kan koordinera dina rörelser på ett fungerande sätt).
 • delta aktivt på lektionerna.
 • följa de regler som finns för de olika spelen och lekarna.
 • delta i samtal kring lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering
Med hjälp får jag en förståelse för kartans uppbyggnad. Jag kan med handledning orientera i nära områden i av skolan.
Jag förstår i huvudsak en kartas uppbyggnad och kan läsa samt passa kartan med viss hjälp. Jag kan med lite handledning orientera i områden runt skolan.
Jag har god förståelse för en kartas uppbyggnad och kan med god säkerhet läsa samt passa kartan. Jag visar på god förmåga att kunna orientera i områden runt skolan.
Jag har mycket god förståelse för en kartas uppbyggnad och kan med mycket god säkerhet läsa samt passa kartan. Jag behärskar med lätthet orientering i områden runt skolan.
Rörelse till musik och dans
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan med viss anpassning till takt och rytm delta i enklare övningar med musik och rörelse.
Jag kan med god anpassning till takt och rytm delta i enklare moment med musik och rörelse.
Jag kan med mycket god anpassning till takt och rytm delta i moment med musik och rörelse.
Motoriskträning
Hinderbanor och redskapsgymnastik
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa och klättra.
Jag kan med viss hjälp utföra motoriska grundformer och kan även använda dessa relativt väl i olika lekar.
Jag kan med god anpassning utföra sammansatta motoriska grundformer och kan även på ett fungerande sätt anpassa rörelserna i olika lekar.
Jag kan med mycket god anpassning utföra sammansatta motoriska grundformer och kan även på ett väl fungerande sätt anpassa rörelserna i olika lekar.
Hälsa och livsstil
Jag kan svara på direkta frågor kring begreppen hälsa och livsstil, utifrån mina egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Jag kan delta i enkla samtal kring begreppen hälsa och livsstil, utifrån mina egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Jag har god förmåga att samtala kring begreppen hälsa och livsstil, utifrån mina egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Jag har mycket god förmåga att samtala kring begreppen hälsa och livsstil och för samtalet framåt, utifrån mina egna och andras upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Idrotter och lekar
Motorisk förmåga (rörelse, balans, koordination)
Jag behärskar till viss del olika motoriska grundformer (t.ex. hoppa, hänga, balansera), rörelser som jag till viss del anpassar lek och idrott. Jag utför rörelserna med viss säkerhet i idrotter.
lekar/idrotter visar jag att jag behärskar olika motoriska grundformer (t.ex. hoppa, hänga, balansera), rörelser som jag anpassar relativt väl i lek och idrott. Jag utför rörelserna med relativ säkerhet i idrotter.
Jag kan med god anpassning utföra sammansatta motoriska grundformer och kan även på ett fungerande sätt anpassa rörelserna i olika idrotter.
Jag kan med mycket god anpassning utföra sammansatta motoriska grundformer och kan även på ett väl fungerande sätt anpassa rörelserna i olika idrotter.
Simma
Eleven kan simma 200m varav 50m i ryggläge.