Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning och läsförståelse åk 3

Skapad 2015-04-08 21:53 i Fårboskolan Oskarshamn
Läsläxan kommer att vara elevanpassad, med andra ord anpassade efter varje enskild elev.  Under arbetets gång kommer eleverna att få arbeta med olika slags texter i läsförståelse såsom: berättelser, fabler, faktatexter, rim och ramsor, skönlitteratur m.m. Eleverna kommer att få besvara frågor och liknande kopplade till de texter de läser.
Grundskola 3 Svenska
Under läsåret kommer eleverna på ett flertal sätt att arbeta med läsförståelse. Undervisningen kommer att löpa som en röd tråd under hela läsåret.

Innehåll

Förmågor som skall tränas

 • analysera texter
 • kommunicera, samtala och diskutera texter
 • tolka, värdera, reflektera texter
 • hantera information
 • förstå innebörden av begrepp

 

Arbetets upplägg

Arbetet kommer löpa som en röd tråd under läsåret.

 • Eleverna kommer att träna på att få flyt i läsningen, intonation, inlevelse och förståelse av texter.
 • Träna på att både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna.
 • Eleverna kommer att få arbeta med olika slags texter som berättelser, fabler, faktatexter, rim och ramsor, skönlitteratur m.m.  
 • Läsa tyst ur sin bänkbok
 • Arbetsuppgifter  i läsförståelse 
 • Läsa i grupp och samtala om det vi läst.
 • Läsläxa i en skönlitterärbok.
 • Lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
 • Träna på att skriva bokrecensioner av  gemensam  läst högläsningsbok.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att läsa med intonation (inlevelse)
 • din förmåga att förstå och tolka texter
 • din förståelse för texter med olika fakta och innehåll
 • din förmåga att både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna
 • din förmåga att uttrycka dina egna tankar kring lästa texter.

Matriser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 3

Avkoda på årskuranpassad nivå
Se kommentar
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Se kommentar
Kan med stöd förstå delar av innehållet i texter. Behövet stöd att utveckla lässtrategier.
Förstå det huvudsakliga innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstå innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap och relatera då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att föra resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Tala på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Deltar i samtal med hjälp av lärarstöd
Kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Kan berätta om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet. Kan ge muntliga instruktioner.
Kan aktivt samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter utifrån egna erfarenheter. Kan förbereda och genomföra en enkel redogörelse om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: