Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan Ätrans förskola läsår 15-16

Skapad 2015-05-19 09:25 i Ätrans förskola Falkenberg
Nyfikenhetsfråga- Hur undersöker barn naturvetenskap/teknik i förskolan? I denna fråga kan vi utifrån barnens intresse använda många olika arbetssätt exempel äventyrspedagogik, synliggöra språk, matematik och de hundra språken och dokumentera utifrån projektet.
Förskola
...

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 

Vi upplevde först att nyfikenhetsfrågan 2014 var svår att greppa. Under hösten valde vi att starta ett projekt om ljus och skuggor vilket till en början kom igång bra. Barnen intresserade sig för skuggor men efterhand svalnade intresset, troligtvis för att det inte utmanades av oss pedagoger. Dels beroende på en väldigt intensiv hösttermin med mycket barn och få personal.

En lärdom vi tar med oss är att, för att barnens intresse ska leva vidare och för att projektet ska gå framåt krävs tid för både planering och reflektion. Intresse och engagemang från pedagogernas sida krävs också för att driva ett projekt samt att man tillför material och idéer.

Ht 2015. Vi har valt att utgå från boken "Petter och hans 4 getter" i höstens projekt. Vi har tidigare positiva erfarenheter av att arbeta temainriktat utifrån en gemensam bok. Boken valdes utifrån att både barn och vuxna tycker om den, den har tydliga bilder som tilltalar alla åldrar samt ett tydligt språk med rim som även innehåller lite svårare ord.

vt 2016 Barnen visar stort intresse för filmen Frost. Vi väljer att utgå från filmen när vi planerar vårens verksamhet. Filmen blir ett medel att närma oss naturvetenskap, normer och värden, matematik och språk i barnens vardag.

 

 

 

Dokumentaion ska ske via en pecha kucha på 20 bilder, denna ska spegla:

-vilka val vi har gjort
-barnens frågor
-vilka förändringar vi gjort

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Syftet med projektet är att synliggöra nyfikenhetsfrågan; Hur undersöker barn naturvetenskap/teknik i förskolan?

I boken "Petter och hans fyra getter" samt i filmen "Frost"kan vi fördjupa oss i naturvetenskap, normer och värden, språk och kommunikation, matematik.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Informera och berätta om projektet på ett föräldramöte samt i skriftlig information. Låta Petter, Ludenben eller annan karaktär ur boken få följa med barnen hem och utföra något uppdrag. Ta hjälp av föräldrar tala in saga/ord mm på vår Penpal.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Utifrån boken "Petter och hans fyra getter" vill vi bygga upp miljöer och använda olika tekniker för skapande. Vi vill lyfta in teater, drama och rollspel.

Iordningställa lekmiljö med utklädningskläder där barnen har möjlighet att gestalta karaktärer ur filmen Frost.

Erbjuda en experimentell miljö där barnen kan undersöka och uppleva olika naturvetenskapliga fenomen. T.ex ett rum med Frost-tema.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen?

Vi vill att projektet ska löpa som en röd tråd genom hela verksamheten och finnas med hela tiden. Under delar av dagen arbetar vi i grupper, med olika aktiviteter kopplade till projektet.

Kompetensutveckling

Alla pedagoger bör se filmen Frost i sin helhet samt ur olika perspektiv.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Barnen visar stort intresse för böcker och skapande material. De väljer själva att läsa böcker, ber om att vuxna ska läsa för dem samt skapar egna berättelser med olika material. Skapande material finns alltid tillgängligt och här väljer barnen ofta att skapa med naturmaterial samt papper och färg. De återskapar karaktärer ur böcker samt hittar på egna berättelser.

Teater och dans är andra uttryckssätt som barnen använder spontant. 

De yngre barnen visar stort intresse för vardagsteknik, samt ljud och ljus.

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Lpfö98 Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
Lpfö98 Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Mål: Ge barnen erfarenheter och upplevelser av olika typer av kraft.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Ev förändring/utveckling av inriktning VT- 16

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Flera av barnen visar stort intresse för filmen " Frost". De agerar de olika karaktärerna och visar intresse för krafter. Det är mycket prat om olika slags krafter och hjältar. Barnen ger uttryck för att det är viktigt att vara stark, snabb och bäst. 

Det finns samtidigt ett stort intresse för konstruktion samtidigt som intresset för skrift och bild har stärkts.

Utifrån detta väljer vi att byta inriktning på projektet. 

Vi börjar med att fokusera på kraft. Hur förstår barnen begreppet kraft?

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: