Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DISNEYTEMA

Skapad 2015-05-19 13:56 i 0 Skogshöjdens skola Trollhättan
Disneytema som pågår under två veckors tid.
Grundskola 1 Svenska
Under två veckor kommer du att ta ett kliv in i filmens magiska värld. Du kommer att få se en PowerPoint och lära dig vem Walt Disney var och vad han arbetade med. Du kommer att få samla information och berätta om en utvald film som Walt Disney gjort. Sist kommer du att få berätta för dina klasskamrater fakta om din film.

Innehåll

Syfte

Nationella mål:

Vi kommer att jobba med din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Konkretisering av mål/ Arbetsområdets mål:

Vi kommer att arbeta mot följande mål i läroplanen:

 • Att du som elev kan använda det skrivna språket på rätt sätt.
 • Att du som elev har fått kunskap om hur man skriver faktatexter.
 • Att du som elev kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra.
 • Att du som elev kan prata tydligt inför klassen.

Undervisning:

I detta arbetsområde kommer du att få undervisning om Walt Disney:

 • Vem var Walt Disney
 • Vad han arbetade som
 • Vilka filmer han har gjort

Bedömning:

Uppgifter som bedöms:

 • Du kommer att få återberätta en filmhandling som jag läser upp för dig.
 • Du kommer söka information på internet genom att använda ipad.
 • Du kommer att få skriva en faktatext tillsammans med två av dina klasskamrater.
 • Du kommer tillsammans med dina klasskamrater att få läsa upp din text för resten i klassen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser

Sv
DISNEYTEMA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå4
Läsa
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan läsa en enklare text men förstår ännu inte hela innehållet. Med viss hjälp kan du läsa och förstå en enklare skriftlig instruktion. Du kan återberätta vad du läst.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt. Du kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Du kan läsa elevnära skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner. Du kan uppfatta det som står ”mellan raderna”.
Du kan läsa med god hastighet och inlevelse. Du kan läsa och förstå en skriftlig instruktion i flera led. Du kan läsa översiktligt och få fram den information du söker. Du lustläser. Du kan samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter skrivna för barn och ungdom. Du kan läsa böcker i olika genrer.
Du kan läsa med flyt både högt och tyst och du uppfattar skeenden och budskap i texter. Du kan läsa ungdomslitteratur med parallella handlingsförlopp. Du kan jämföra och referera till andra texter och egna erfarenheter. Du kan granska en text och läsa kritiskt.
Skriva: Innehåll
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan skriva en enklare berättelse men behöver hjälp med den ”röda tråden” i din text, dvs. att få med en tydlig inledning, handling och slut.
Du kan skriva berättande texter med tydlig handling och återge ett kronologiskt händelseförlopp. Du kan skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår.
Du skriver längre texter med tydlig struktur och ett sammanhang som är lätt att följa. Du använder dig av olika sambandsord och synonymer Du kan skriva texter med olika syften/genrer. Du kan skriva faktatexter med egna ord.
Du börjar kunna reflektera och bearbeta dina texter utifrån egen värdering och andras råd. Du utvecklar din berättarteknik och skriver målande, beskrivande och engagerande.
Skriva: Form
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du har börjat använda punkt och stor bokstav. Du skriver ofta mellanrum mellan orden. Du börjar fråga om stavningen av ord.
Du använder oftast stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter. Du kan skriva läsligt för hand. Du kan stava vanligt förekommande ord.
Du använder dig av dialog i dina texter. Du delar upp dina texter i stycken. Du kan använda en ordlista. Du kan stava vanligt förekommande ord som är dubbeltecknade eller ljudstridigt stavade.
Du använder en varierad meningsbyggnad och rätt tempus. Du känner till ordklasserna.
Tal och samtal
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan förklara en enklare uppgift för en kamrat. Du kan berätta om något du varit med om men du behöver träna på att hålla dig till ämnet.
Du kan framföra dina åsikter i en grupp och ta del av andras åsikter. Du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll på ett tydligt sätt framgår. Du kan ge och ta emot enkla muntliga instruktioner.
Du kan muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande. Du kan samtala om frågor och ämnen från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor och framföra egna åsikter och ge egna kommentarer.
Du kan redovisa ett eget arbete inför en grupp på ett tydligt och levande sätt med en röd tråd. Du kan delta i en diskussion och argumentera sakligt och övertygande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: