Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geniknölarna år 5 Västerby skola

Skapad 2015-06-01 20:38 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik Bild Teknik
Alla i klassen får i det här arbetet möjlighet att vara med i ett arbete om hur man utvecklar en idé till en färdig produkt. En uppfinning som kanske är helt ny, eller en förbättring på en redan påkommen produkt. Fram med fantasin!

Innehåll

Syftet,

Undervisningen i ämnet teknik ska enligt LGR11 utveckla elevens förmåga att:

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,värdera konsekvenser av olika tekniker för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i ämnet matematik ska enligt LGR11 utveckla elevens förmåga att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen i ämnet bild ska enligt LGR11 utveckla elevens förmåga att:

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll enl. Lgr 11

Aktiviteter/undervisningens innehåll

Vi kommer att:

Se filmer
Samtal och diskussioner.
Produktutveckling:
Idé till lösning av ett problem
Konstruktion av ritning
Tillverkning av prototyp
Idébeskrivning
RedovisningUtställning

Centrala begrepp

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 
beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar.genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

formulera och välja handlingsalternativ som leder teknikutvecklings- och konstruktionsarbetet framåt.

dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och texter.resonera kring hur föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och resonera kring tekniska lösningar för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

lösa matematiska problem.välja och använda matematiska metoder för att lösa uppgifter.

framställa bilder.använda olika tekniker, verktyg och material.utveckla egna idéer.

formulera och välja handlingsalternativ som leder bildskapandet framåt.

Kommentar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk Bl
Geniknölarna år 5

Nivå 1
Nivå 2
C
Nivå 4
Teknisk lösning
 • Tk  4-6
Eleven behöver stöd för att genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att ompröva möjliga idéer till lösningar lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller
Arbetssätt ...
 • Tk  4-6
Eleven behöver stöd under arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Dokumentation /Presentation
 • Tk  4-6
Eleven kan ännu inte göra enkla dokumentationer av arbetet
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet relativt väl är synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till väl är synliggjord
Teknik människa, samhälle...
 • Tk  4-6
Eleven behöver stöd för att föra enkla och till viss delresonemang kring tekniska lösningar
Eleven kan föra enkla och till viss del resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Kommentar

Nivå 1
Nivå 2
C
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: