Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kornaxet språkfokus jan-feb

Skapad 2015-08-12 07:28 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Vi börjar våren med att fokusera på språket tillsammans med våra temafigurer Barbabok och Barbalala.
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen visar intresse för skriftspråk och får en upplevelse av bokstävernas kommunikativa förmåga. 

Vi vill att barnen spontant ska hitta på sagor och de ska bearbeta dem med alla sinnen. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

För att skapa lust och nyfikenhet kommer vi använda oss av vår temasaga Barbapappa.


Skriv- och läsutveckling stimulerar vi bland annat genom att titta på och skriva våra namn. Vi pratar om hur bokstäverna ser ut och lär oss känna igen vår namnbild. 

Barnen får hitta på egna historier om Barbafamiljens äventyr. Dessa sagor får de sen återberätta för varandra. Dessa skrivs ner i en gemensam sagobok utifrån barnens olika förståelse, förmågor och intressen. Vi kommer använda oss av bildskapande i olika former kopplat till sagorna. 

Vi beställer böcker med rim och ramsor på biblioteket. Vi spelar Rimmemory och samtalar om orden. 


Barnen får ta med sig varsin bok hemifrån för att presentera i gruppen.


Vi belyser de språk som är representerade i vår barngrupp genom att lära oss hur man hälsar på varandra. Vi sjunger även på engelska eftersom det är flera barn visat intresse för just engelska. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att observera och dokumentera barnens tankar och intressen kommer vi finplanera vad vi ska jobba med. Vi kommer även samtala och reflektera med de äldre barnen om deras lärande för att medvetandegöra vad de lärt sig men även vad de vill lära mer om. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi upplevde att barnen förstår att bokstäver kan användas till olika saker och att en ny värld öppnats. Barnen kommer till oss spontant och frågar vad det står på olika ställen, i en bok, på en lista på skrivbordet, på barnens lådor etc. Vi har skapat en medvetenhet om att vi kan lära oss att läsa. Några kommentarer har varit. jag kan inte läsa än, jag har lärt mig några bokstäver, jag kan skriva av olika bokstäver etc. Barnen har fått arbeta med sina namnbilder på olika sätt.

Barnen blev fångade av när vi började prata om sagor och de fick göra egna som vi sen läste upp för varandra. Barnen hittade sagor på mjölkpaketen som de ville vi skulle läsa för dem. De hittar spontant på egna sagor av olika bilder som sitter på väggarna.

Barnen har fått vara delaktiga i hur vår Temavägg har utvecklats tillsammans med Barbabok.

Vi har varit i bokbussen och lånat böcker som vi kontinuerligt läst och sen bearbetat på olika sätt. De har fått återberätta genom att måla och berätta vad böckerna handlade om.

Vi har rimmat och ramsat på samlingar men även i våra språkgrupper. Ser ett intresse när barnen spontant rimmar vid olika situationer under dagen tex vid påklädning eller matsituation.

Det vi inte hunnit med/ inte gjort är att de inte tagit med böcker hemmifrån.

Vi har belyst barnens olika modersmål men vill fortsätta med det kontinuerligt där vi gärna vill ha föräldrarna mer delaktiga.

 

 

 

 

Hur går vi vidare?

Nu kommer vi gå in i ett nytt fokusområde men kommer fortsätta att arbeta med språket på samlingar, uppevilor och andra smågrupper. Detta område har varit väldigt spännande och barnen har visat stort intresse. Föräldrarnas respons har varit givande och skapat många tillfällen av samtal om barnens språkutveckling. Vi har sett att deras delaktighet ökat i och med vår språkbänk i tamburen och barnen har samtalat med sina föräldrar och oss pedagoger när de tagit på sig sina kläder vid hem-/utgång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: