Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser Månfågel

Skapad 2015-08-13 11:11 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi arbetar med läsförståelse och skrivprocessen utifrån den skönlitterära boken Månfågel.
Grundskola 5 Svenska
Under en period ska du få arbeta med den skönlitterära boken Månfågel.

Innehåll

Ämne:Svenska ( Formell del )

 

Arbetsområde: Månfågel

Syfte:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ger förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget A i slutet av åk 6

Ämne: Svenska ( Elev del )

Arbetsområde: Månfågel

Under terminen kommer du få arbeta med den skönlitterära boken Månfågel.

Övergripande mål

Målet är att du ska lära dig att använda det svenska språket på ett målande sätt. Det visar du sedan genom att läsa, diskutera, och skriva.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

-läsa boken, 

- beskriva din läsupplevelse,

- berätta vad som står på, mellan och bortom raderna, 

-uttrycka dina tankar och känslor kring det du läst,

-skriva person- och miljöbeskrivningar,

- skriva brev och redogöra för skillnader i skriftspråket när man skriver brev, chat och SMS,

-skriva en berättande text med röd tråd.

Bedömning:

Detta kommer jag att bedöma:

-Hur väl du analyserar och berättar om dina tankar kring det du läst. Detta visar du genom att muntligt eller skriftligt framföra dina åsikter.

-Hur väl du beskriver din upplevelse av läsningen. Detta visar du genom att muntligt eller skriftligt beskriva hur du känner när du lyssnar på eller läser boken,

-Hur väl du visar att du förstår det du läst. Detta visar du genom att svara på frågor till texten och redogöra för innehållet.

-Hur väl du skriver en egen text. Detta visar du genom att måla med orden samt ha en röd tråd i din berättelse,

-Hur väl du kan ge och ta emot respons och därefter förbättra din text. Detta visar du genom att ställa frågor till egna och andras texter och därefter förbättra din egen text. Du skall även komma med förslag som leder till förbättring av andras texter.

Undervisning:

Du kommer i undervisningen få

- läsa boken Månfågel,

- skriva en egen berättande text,

-lyssna på högläsning,

-läsa tillsammans med dina klasskamrater,

- öva på skiljetecken och skrivregler,

- skriva person- och miljöbeskrivningar,

- skriva brev till Vendela,

- ge och få respons, både från kamrater och lärare.

Du kommer att få möta förebilder inom genren för att se goda exempel på hur en berättande text kan se ut. Du kommer få ta del av olika stödstrukturer (tips på hur man målar med orden) som hjälper dig att skriva målande texter. Du kommer även att få respons under arbetets gång för att utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska

Månfågel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skrivprocessen
Innehåll: Gestaltningar och beskrivningar
Jag har tillsammans med en vuxen skrivit en berättande text med enkla beskrivningar av personer och miljö.
Min berättande text har enkla beskrivningar av personer och miljö.
Min berättande text har utvecklade beskrivningar av personer och miljö.
Min berättande text har välutvecklade och utförliga beskrivningar av personer och miljö.
Händelseförlopp
Jag har tillsammans med en vuxen skrivit en text med röd tråd och en början, en enkel handling och att slut.
Min text har en röd tråd och en början, en enkel handling och ett slut.
Min text har en röd tråd och en tydlig början, en utvecklad handling och ett tydligt slut.
Min text har en röd tråd med en tydlig början, en välutvecklad handling och ett tydligt slut.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
Jag har tillsammans med en vuxen skrivit en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
I min text går strukturen att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
I min text är strukturen tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
I min text är strukturen tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Skrivregler (stavning)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler (Skiljetecken)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk. Språklig variation och meningsbyggnad.
Tillsammans med en vuxen har jag i min text ibland varierat mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Imin text varierar jag ibland mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
I min text är ordvalet ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Min text har anpassande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
Ge omdöme. (Läsa andras texter och kunna ge respons)
Jag kan tillsammans med en vuxen ge respons på andras texter.
Jag kan säga två saker som är bra och en sak som kan förbättras i texten "Two stars and a wish".
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet.
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet och tydlighet.
Bearbetning av text. (Ta emot respons och förbättra din text)
Jag kan med hjälp av en vuxen bearbeta min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Läsförståelse
Läsupplevelse och egna tankar.
 • Sv  A 6
Jag kan med hjälp av vuxen beskriva min läsupplevelse och berätta om mina tankar kring det jag läst.
Jag kan beskriva min läsupplevelse och berätta om min tankar kring det jag läst.
Jag kan beskriva min läsupplevelse och berätta om mina tankar på ett utvecklat sätt.
Jag kan beskriva min läsupplevelse och berätta om mina tankar på ett välutvecklat sätt.
Sammanfattningar av texten.
Jag kan med hjälp av vuxen sammanfatta det jag läst.
Jag kan sammanfatta det jag läst.
Jag kan göra utvecklade sammanfattningar kring det jag läst.
Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar kring det jag läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: