Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Färg och form HT-15

Skapad 2015-08-14 10:20 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Arbete med att utforska färger och former som finns i vår miljö både ute och inne. Syfte: genom detta utvecklar barnen sina förmågor som begreppsbildning, språkutveckling, motorik, naturkunskap/matematiserande mm.
Förskola
Tema färg och form

Genom pedagogiska aktiviteter centrerade runt färger och geometriska former ger vi barnen dels upplevelsen och kunskaper om dessa, dels vidgar vi deras begreppsbildning, språkutveckling, motorik, naturkunskap och förmåga till matematiserande.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

-Var befinner vi oss just nu?

Ny personal och flera nya barn gör att många måste få skola in sig ordentligt innan vi kan börja med något tema.


-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?

Att hitta sin plats på avdelningen.


-Vad kan/vet barnen om detta?
-Speciella behov att ta hänsyn till
-Intressen
-Intervjuer
-Observationer

Mål

Genom att skapa fasta rutiner och fasta platser (vila, mat, hall) ger vi barnen trygghet och stabilitet i gruppen. Även fast personal på heltid hjälper barnen att skapa varaktiga relationer med pedagogerna.
Målet är att barngruppen ska bli såpass harmonisk att vi kan påbörja temaarbete under bästa möjliga förutsättningar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Nedbrytning av valda läroplansmål

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Till sin hjälp kan man använda följande ord för att formulera egna kriterier för måluppfyllelse.  

 

 •  Anger, använder, anknyter till, argumenterar, avgränsar
 •  Berättar, beskriver
 •  Definierar, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatser
 •  Finner, formulerar, föreslår, förklarar
 •  Genomför, ger exempel på, gör sig förstådd
 •  Jämför
 •  Löser
 •  Motiverar
 •  Namnger
 •  Pekar på
 •  Redogör för, ritar, räknar upp
 •  Skriver
 •  Utför
 •  Visar
 •  Urskiljer
 •  Sorterar
 •  Fördelar
 •  Kategoriserar
 •  Utforskar
 •  Upptäcker

 Exempel:

Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
(Lpfö 98/10)
I förhållande till det målet kan man själv utforma egna kriterier för måluppfyllelse och det skulle kunna formuleras enligt följande:

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


-själv vilja lösa sina problem, med stöd kunna genomföra olika uppgifter, på egen hand kunna planera för sin lek samt själv kunna beskriva olika lärdomar han/hon tillägnat sig i verksamheten.

Genomförande/Arbetsmetoder

-Hur förbereder vi barnen?
-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?
-Innemiljö
-Utemiljö
-Intervjuer med barnen
-Observationer
-Föräldrasamverkan
-Litteratur
-Aktiviteter
-Hur skall dokumentationen ske?

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: