Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantens Grovplanering Höstterminen 2015

Skapad 2015-08-14 11:28 i Bohus förskola Ale
En grovplanering av verksamheten med barnen på avdelning Diamanten hösten 2015.
Förskola

Under höstterminen 2015 kommer vi att arbeta med Babblarna som tema. Babblarna är ett material med sagoböcker, sånger, figurer, spel mm som är framtaget för att stärka det lilla barnet i sin språkutveckling. Vi kommer även att lägga fokus på att få alla barnen att känna trygghet här på förskolan och på att få en barngrupp som känner sammhörighet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består i nuläget av 15 barn i åldrarna 1 till 2 1/2 år. Fyra av barnen är kvar sedan förra terminen och de andra skolas in under perioden augusti till oktober. Det är nio pojkar och sex flickor.

Mål

 • Vårt mål är att barnen skall känna trygghet och glädje då de är här på förskolan.
 • Vi vill att barnens lust till att lära stimmuleras, både enskilt och ihop med andra.
 • Vi vill skapa en miljö där barnen kan skapa och testa på nya material och olika tekniker.
 • Vi vill ge alla barn stöd i sin språkutveckling.
 • Vi vill stötta barnen i sin motoriska utveckling.
 • Att barnen ska känna gemenskap och trygghet i gruppen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Trygghet/Gemenskap

 • Att ge barnen möjlighet att påverka sin vardag här på förskolan.
 • Har planerat så att inskolningarna är så utspidda som möjligt och att det finns en personal ledig för de andra barnen.
 • Att vi är närvarande och på barnens nivå, att vi inte startar flera aktiviteter i början av läsåret som i sin tur kan skapa stress och oro.
 • Anpassa vardagen efter varje barns behov.
 • Skapa en bra relation till föräldrarna för att även de ska känna sig trygga.
 • Att regelbundet ha gemensam samling med alla barnen där vi ger dem möjlighet till delaktighet i olika moment.
 • Bjuda in barnen i lek i olika konstellationer.

 

Lärande

 • Utforma verksamheten efter varje enskilt barns nivå.
 • Hitta barnens intresse och planera vår verksamhet efter det.
 • Använda Babblarna som ett verktyg/tema för att på så sätt fånga barnens intresse till lärande.
 • Att alltid uppmuntra barnens nyfikenhet till nya saker och upplevelser.
 • Dela upp barnen efter deras intresse och mognad.
 • Att ta hjälp av vardags situationer för att belysa barnens färdigheter och prosessen fram till ny kunskap/förmåga för att på så sätt stärka barnens tro på sig själva.

 

Skapande

 • Att barnen ska få prova på olika material och tekniker.
 • Att barnen ska ges möjlighet att komma på egna idéer till skapande och inte alltid färdiga mallar.

 

Språkutveckling

 • Använda materialet Babblarna som har ett stort fokus på språk och är utformat  för de yngsta barnen.
 • Lägga mycket fokus på sång och ramsor.
 • Använda vardagssituationer för att benämna vardagliga föremål och händelser.
 • Att under kortare stunder under dagen dela upp barnen i små grupper för att ge dem utrymme till kommunikation till varandra men även oss pedagoger.

 

Motorisk utveckling

 • Daglig utevistelse och där utmana barnen till att våga springa, klättar, cykla, hoppa m.m och framförallt, tro på sig själva.
 • Att fortsätta med mini-röris och andra motoriska lekar.
 • Pyssla, skapande, 

Uppföljning

Vi har under hösten och början av vårterminen fortsatt vårt arbete med att skapa en trygg barngrupp. Vårt fokusområde har varit att skapa rutiner och lust och glädjefyllda stunder med barnen.

För att uppnå våra mål med att få en trygg barngrupp har vi observerat och samtalat i arbetslaget. Genom dessa samtal och observationer har vi kunnat kartlägga barnens olika behov och skapa bra förutsättningar för vårt fortsatt arbete med barngruppen. Som ett sätt att dokumentera barnen och dess utveckling har vi använt oss av filmning och fotografering. Att fotografera kan synliggöra den pågående kommunikationen och öppna för samtal kring fotot. Man kan även fånga händelser på ett foto som inte ser just i stunden utan kan samtal om senare. 

Vi har även haft som mål att skapa en god relation med barnens föräldrar och på så sätt stärka deras trygghet och öka deras inflytande. Som ett led i detta har föräldrarna bland annat fått en föräldraenkät med frågor att besvara om vår verksamhet. 

Vi har även haft uppföljningsamtal efter de inskolningar vi haft vilket även detta gett föräldrarna mer insyn kring deras barn och vår verksamhet.

Genom att dela upp oss i mindre grupper har vi kunnat skapa en lugnare miljö som i sin tur gett oss möjlighet att se varje enskilt barns behov, utveckling och lärande. Dessa uppdelningar ger även barnen möjlighet till större utrymme för kommunikation mellan barnen och oss pedagoger.

Höstens arbete med vårt fokusområde har bidragit till en lugn och harmonisk barngrupp. Det har stärkt varje barn både på individ-och gruppnivå och därmed gett oss möjlighet att utveckla vårt arbete med deras språkutveckling.

Vi arbetar med temat Babblarna som ett verktyg i barnens språkutveckling. Genom sång, sagor, lekar, pyssel, ramsor och bild har barnens nyfikenhet väckts och språkutvecklingen till lärandet stärkts. Arbetet med att få en trygg barngrupp har gett oss möjlighet att dela upp oss mindre grupper och i större utsträckning arbeta med Babblarna. 

 

 

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: