Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och Tillhörighet på Lövet

Skapad 2015-08-14 15:48 i Äppelgårdens förskola Ale
En pedagogisk planering kring Trygghet som ska genomsyra hela vår verksamhet på Lövet under läsåret 15/16.
Förskola

Vi vill att temat Trygghet ska genomsyra hela vår verksamhet. Under läsåret kommer vi även ha andra pedagogiska planeringar kring olika teman men Trygghet kommer alltid att finnas med och vara en grund i vår verksamhet och i övriga planeringar.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Lövet började höstterminen med sju nya barn och två nya pedagoger. Detta gör att både barn och vuxna behöver lära känna varandra.

För att vi ska kunna lära tillsammans behöver vi känna oss trygga med varandra och med gruppen.

Innan vi började planera vårt arbete med att skapa trygghet har vi pedagoger funderat kring vad ordet trygghet betyder för oss och vad vi tror att det betyder för barnen. Denna tankekarta använder vi sedan som utgångspunkt i vår planering.

 

Mål

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan.

Förskolans uppdrag:
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.

Arbetslaget ska:

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

                                                                             Lpfö98:10

 

 

 

 

Omformulering av läroplansmål

Då barnen är trygga i sin förskolemiljö skapas förutsättningar för lärande.

Vi vill skapa en miljö där barnen kan uttrycka vad de vill undersöka och uppleva och där det finns vuxna som kan möta deras vetgirighet, kreativitet och nyfikenhet.

Barnen ska känna sådan trygghet i gruppen att de kan lära av varandra. Barn lär genom kollektivt lärande och samspel, därför är gruppen viktig.

Alla barn ska kunna göra sin röst hörd även om man inte kan uttrycka sig genom tal.

Vi vill öka föräldrarnas insyn i verksamheten och få ett närmare samarbete med hemmen.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Genom att utgå ifrån vår tankekarta om trygghet planerar vi vår dagliga verksamhet. Under året kommer vi att koncentrera oss på olika delar av tankekartan för att enklare se hur det påverkar barnen. Vi kommer även anpassa vår dokumentation kring dessa olika delar.

Vår tankekarta i punkter:

Trygghet

 • Tydlig lekmiljö
 • Att veta vad som förväntas av mig. - Tydliga "regler". - Tydliga rutiner.
 • Närhet av vuxna
 • Respektera varandra. - Respektera varandras utrymmen. - Respektera varandras vilja.
 • Lugn atmosfär. - Mindre grupper. - Att bli sedd.
 • Att ha roligt tillsammans.
 • Samspel. - Mellan oss vuxna. - Mellan barnen. - Mellan barn och vuxna.
 • Tillhörighet. - Att lära känna varandra. - Att känna sig kompetent. - Få bekräftelse. - Känna att man har en plats i gruppen.

 

För att kunna möta alla barn delar vi upp oss i mindre grupper så ofta vi får möjlighet.

Vi pedagoger måste vara nära och närvarande i mötet med barnen. Detta betyder även att vi visar intresse och nyfikenhet för vad barnen gör.

Genom dokumentation och observationer får vi underlag för att se barnens behov och vilka utmaningar barnen behöver och möter.

Uppföljning

Utvärdering

Under läsåret har vi regelbundet delat in oss i mindre grupper. Detta har gett oss möjlighet att se varje barn. Alla barn har också större möjlighet att uttrycka sin vilja och sina tankar. De små grupperna ger också en lugnare atmosfär vilket vi upplever att många barn mår bra av.

Vi kan se att några barn känner sig lite otrygga när det är många vikarier. Detta uttrycker sig genom att det händer olika, ofta fysiska, saker mellan barnen.

Analys och utveckling

När vi har många vikarier är det viktigt att vi har tydliga rutiner så att barnen känner igen sig. Det är också viktigt att man i så stor utsträckning som möjligt hittar vikarier som barnen känner sedan tidigare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: