Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namngeografi, demografi och hållbar utveckling - HT 15

Skapad 2015-08-17 13:55 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi ska under sju veckor arbeta med namngeografi, demografi och hållbar utveckling. Bor vi på en planet med oändliga resurser? Har alla människor lika tillgång till befintliga resurser ? Det finns många frågetecken och du ska få tillfälle att skaffa dig kunskaper i ämnet. Vi ska studera läget i Europa lite extra, vad händer idag?
Grundskola 9 Geografi

Befolkningslära, eller demografi som det också kallas, är en vetenskap där man bl. a. studerar befolkningens storlek, fördelning mellan olika åldrar och kön, fördelning över ytan och förändringar över tid. Med hjälp av befolkningslära kan man planera och anpassa samhället till framtida behov och skaffa en beredskap för framtida problem och utmaningar.

Innehåll

Syfte

I ämnet geografi jobbar vi med att (se här under):

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Centralt innehåll

I detta arbetsområde berör vi följande punkter ur det centrala innehållet i geografi:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Konkretiserade mål

Inom  arbetsområdet ska vi utveckla förmågorna att:

 • föra resonemang om orsaker och konsekvenser av migration och befolkningsfördelning
 • använda geografiska begrepp , t. ex. demografi, tätbygd, födelsetal, fruktsamhet, dödstal, den naturliga folkökningen, migration, befolkningspyramid
 • använda kartor och diagram
 • beskriva lägen och storleksförhållanden mellan olika platser på globen när det gäller befolkningsfördelning
 • resonera i hållbarhetsfrågor (om framtida överlevnad) och ge förslag på lösningar
 • träna namngeografi

Undervisningen

Med hjälp av diagram, lärobokstext, internet,  film, kartbok och lärargenomgångar skall vi jobba med följande frågeställningar:

 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 • Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?
 • Varför flyttar människor till ett annat land?
 • Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får detta?
 • namngeografi
 • vad kan du göra för att bidra till en hållbar utveckling ?

Bedömning

Du kommer att få jobba med ovan frågeställningar och du kommer att redovisa dina kunskaper på olika sätt ; inlämningsuppgifter och muntligt.

+ Se matris

Matriser

Ge
Bedömningsmatris demografi

F
E
C
A
Kunskaper om ämnet
Ännu ej tillräckliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Föra resonemang
om t ex orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelningen och migration.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Finns det t ex ett samband mellan inflyttning till städer (urbanisering) och arbetstillfällen.
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Ge förslag på lösningar
Ger exempel på lösning
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Använda begrepp
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Använda kartor mm
undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder, tekniker.
Behöver stöd för att genomföra undersökningar med ex kartor och andra geografiska källor samt för att reflektera kring resultatet utifrån givna planeringar.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt och omprövar vid behov. Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultat till frågeställningen. Jämför ev. alternativa resultat.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt Väljer lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar i processen vid behov. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.
Namngeografi
Kunskap om namn- och lägesförhållanden
Du har ännu inte visat att du har tillräckliga kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du visar att du grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du visar att du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: