Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige (Åk 4)

Skapad 2015-08-26 19:34 i Blåsboskolan Västerås Stad
Vad vet du om Sverige, ditt land? Hur ser Sverige ut? Varför ser det ut på det här viset? Vilket är det högsta berget, vilken är den största sjön? I vilket landskap bor du? Varför bor det fler människor i tätorter än på landsbygd? Vilka naturresurser har Sverige och hur används dessa? - Det är några av de frågor du kommer att få lära dig om i det här arbetsområdet; Geografi - Sverige
Grundskola 4 Geografi Svenska
...

Innehåll

Syfte

Du kommer utveckla dina förmågor att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Du kommer lära dig mer om:

 • Kartgeografi; Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten,
 • Sveriges naturtyper och naturområden,
 • vilka naturtillgångar som finns, var de finns och hur de används,
 • kartan; olika typer av kartor, hur en atlas är uppbygd och hur man använder den,
 • hur val och prioriteringar vi gör varje dag kan påverka vår miljö och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling,
 • att söka och värdera information,
 • att läsa, tolka/analysera, dra slutsater kring faktatext muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Arbetssätt och arbetsformer

De här är de arbetsätt och arbetsformer du kommer att använda:

 • Du läser och samtalar om faktatexter, ser på film och samtalar om innehållet. Materialet vi använder främst är geografiboken, atlas, kartor, film, internet.
 • Du samlar fakta och utvecklar din förmåga att använda ett kritiskt förhållningssätt vid insamlandet, och skriver faktatexter med hjälp av stödord/tankekartor, för hand och med hjälp av dator.
 • Du använder olika typer av kartor för faktasamling samt för att lära om hur en atlas används. 
 • Du kommer att få reflektera och samtala om inhämtad information och geografiska begrepp både skriftligt och muntligt.
 • Du kommer att utveckla dina kunskaper i att förstå vilka Sveriges naturtyper är och hur människorna använder dem utifrån faktatexter, filmer, diskussioner och studiebesök.
 • Du kommer att få reflektera över hur människornas val i vardagen påverkar miljön och bidrar till hållbar utveckling.
 • Du kommer att få skapa en egen "Sverige-bok" med fakta om landskap i Sverige.
 • Du kommer att få öva på geografiska begrepp för en ökad förståelse inom arbetsområdet.
 • Du kommer att få träna på att namnge och placera ut landskap, vattendrag och orter på Sverigekartan.
 • Du kommer att få skriva en avslutande text på dator eller för hand om Sveriges naturtyper och namnge landskap, orter, vattendrag och berg.

Bedömning och kunskapskrav

Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång, 
både i det arbete du gör enskilt, och i grupp. 

Bedömningen kommer ske genom:
Observation av enskilt arbete, par- och gruppuppgifter.
Deltagande i diskussioner i klassrummet.
Skriftliga och muntliga redovisningar/förhör/prov.

 

 

Efter avslutat arbetsområde bedöms din förmåga att:

 • Förstå hur Sveriges natur - och kulturlandskap hänger samman.
 • Redogöra för Sveriges naturtyper och vad de används till.
 • Känna till några namn och platser på landskap, orter, vattendrag och berg.
 • Redogöra för geografiska begrepp.
 • Använda väderstrecken.
 • Använda och förstå olika kartor.
 • Reflektera och visa förståelse för varför människor bor där de bor.
 • Resonera och ge förslag på hur människorna kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: