Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i klass 8E - planering för ht 2015 samt ämnets övergripande innehåll i år 7-9.

Skapad 2015-08-30 09:58 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Här följer ämnets innehåll samt planering under höstterminen.
Grundskola 8 Svenska
I svenska arbetar vi med att successivt utveckla elevernas förmåga att läsa, skiva, tala, lyssna och samtala. Under de olika årskurserna övas dessa förmågor i varierande uppgifter. Nedan följer en beskrivning av moment som kan ingå i de olika årskurserna. Flera moment fördjupas under skolåren och återkommer därför i alla årskurser. Information om ämnets syfte, centralt innehåll och bedömning finner du även här nedan. Längst ned ges en presentation om det arbetsområde som klassen arbetar med under den närmaste perioden.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

Bedömning sker utifrån Skolverkets betygskriterier:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 • Sv  C 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Sv  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  C 9
  Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
 • Sv  C 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9
  Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  C 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
 • Sv  A 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9
  Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  A 9
  Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
 • Sv  A 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  A 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Exempel på moment som ingår i undervisningen för år 7

Läsa: sagor, ungdomsklassiker, modern ungdomslitteratur, dikter, olika texter som t.ex. faktatexter, reportage, notiser och tidningsartiklar, debattartiklar, insändare, bloggar, noveller, berättelser etc.
Skriva: sagor, bokredovisningar, berättelser och andra skrivuppgifter som anknyter till texter som eleverna läst.
Tala och samtala: muntliga redovisningar, dramatiseringar, läsa dikter och delta i diskussioner.
Språk: ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Exempel på moment som ingår i undervisningen för 8

Läsa: ungdomslitteratur, dikter, utdrag ur klassiker eller hela verk, deckare, fantasy etc.
Skriva: dikter, brev, deckare, bokredovisningar och andra sorters skrivuppgifter. 
Tala och samtala: framföra dikter, dramatisera förbereda och genomföra individuella muntliga framträdanden samt retorikövningar.
Språk: ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Exempel på moment som ingår i undervisningen i år 9


Läsa: ungdomslitteratur, dikter, några svenska klassiker, deckare, krigslitteratur etc.
Skriva: stilimitationer, dikter, författarporträtt, krönikor, argumenterande texter etc.
Tala och samtala: Framföra dikter, dramatisera, retorik, muntliga framföranden etc.
Språk: språkhistoria, våra minoritetsspråk, grannspråk, ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Planering för 8E under ht-2015

Planering i svenska för 8E ht 2015

 

 1. 34

Torsdag: Introduktion av boken Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin. Boken läses hemma till den 17/9. Läsplanering med uppgifter delas ut. Denna finns också på klassens blogg i Unikum.

 

 1. 35

Måndag, tisdag, torsdag: Språkriktighet:  vi arbetar med två olika häften med regler och språkriktighetsövningar.

Läxa till tisdag: läsa till och med sidan 43. Skriv ner dina tankar, frågor och funderingar kring det du har läst hittills. Vad vill du säga om personerna vi har läst om? Är det någon person som verkar extra intressant? På vilket sätt? Skriv dina svar i läsloggboken.

 

 1. 36

Måndag: Göra färdig Skansenuppgiften/Språkriktighet     

Tisdag: Göra färdig Skansenuppgiften/Språkriktighet

Läxa till tisdag: läsa till och med sidan 102. Skriv ner dina tankar, frågor och funderingar kring det du har läst hittills. Ge två exempel på miljöbeskrivningar i boken. Skriv dina svar i läsloggboken.

Torsdag: Språkriktighet

 

 1. 37

Måndag, tisdag, torsdag: Språkriktighet

Läxa till tisdag: läsa till och med sidan 153. Skriv ner dina tankar, frågor och funderingar kring det du har läst hittills. Vad tycker du om författarens personbeskrivningar i boken? Är de realistiska och trovärdiga? Skriv dina svar i läsloggboken.

 

 1. 38

Måndag: Introduktion av lyrik. Vi kommer igång och skriver dikter.

Tisdag: DLS-test. Vi gör ett diagnostiskt läsförståelsetest.

Fredag: Till denna dag ska du ha läst ut Prinsessan och mördaren. Skriftligt förhör på boken.

 

 

 

 1. 39

Måndag, tisdag, torsdag: Vi fortsätter med de diagnostiska läs- och stavningstesterna i svenska (DLS-tester).

 

 1. 40

Måndag, tisdag, torsdag: Lyrik. Vi fortsätter att läsa dikter, lära oss viktiga termer och begrepp, analysera dikter och skriva dikter.

 

 1. 41

Måndag, tisdag, torsdag: Vi skriver bidrag till årets NOB-tävling. Parallellt med detta: läsning av noveller.

 

 1. 42

Måndag: Introduktion av ny bok: Möss och människor.

Tisdag, torsdag: Novellen: Genomgång av vad som är typiskt för en novell. Läsning av noveller.

 

 1. 43

Måndag, tisdag, torsdag: Skriva novell

 

 1. 44 HÖSTLOV

 

 1. 45

Måndag, tisdag, torsdag: Skriva novell

 

 1. 46

Måndag, tisdag: SBD-dagar.

Torsdag: Senast idag blir du klar med novellen!

 

 1. 47

Måndag: Genomgång inför kommande muntlig redovisning.

Tisdag: Möss och människor ska vara utläst. Skriftligt förhör.

Torsdag: Förberedelse inför muntliga redovisningar/Bokdiskussion i grupper.

 

 1. 48

Måndag: Förberedelse inför muntliga redovisningar/Bokdiskussion i grupper.

Tisdag: Selma Lagerlöf/Bokdiskussion i grupper.

Torsdag: Selma Lagerlöf/Muntliga redovisningar

 

 1. 49

Måndag, tisdag, fredag: Selma Lagerlöf/Muntliga redovisningar

 

 1. 50

Måndag, tisdag: Vi dramatiserar Möss och människor

 

 1. 51

Måndag, tisdag, torsdag: Vi ser en filmatisering av Möss och människor, utvärderar terminens arbete och har betygssamtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Skansenuppgiften

Bedömningsmatris för Skansenuppgiften - ett djur eller en byggnad på Skansen berättar.

Uppnår ej kunskapskraven
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Helhetsbedömning
Du har inte följt instruktionen för uppgiften och/eller når inte en godtagbar nivå vad gäller innehåll och språk.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan skriva Skansenuppgiften på en godtagbar nivå både vad det gäller innehåll och språk.
Kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan skriva Skansenuppgiften på ett bra sätt både vad gäller innehåll och språk.
Kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan skriva Skansenuppgiften på ett utmärkt sätt både vad gäller innehåll och språk.

Sv
Novell

Bedömningsmatris till novell

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen.
Innehåll
Novellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Novellen innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Novellen innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. 
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex.
Novellens dramaturgi är komplex.
Novellen är i huvudsak sammanhängande
Novellen är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skrifspråkets normer för skiljetecken och stavning.

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning novell
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Sv
Möss och människor - läsförståelse

E
D
C
B
A
Helhetsbedömning Möss och människor
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Sv
Prinsessan och mördaren - läsförståelse

E
D
C
B
A
Helhetsbedömning av läsförståelsefrågor till boken Prinsessan och mördaren
Bedömning av läsförståelsefrågor till boken Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Sv
Muntlig presentation

Bedömningsmatris för muntlig presentation

Uppnår ej kunskapskraven
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning muntlig presentation
Du har inte följt instruktionen för uppgiften och håller inte en muntlig presentation på en godtagbar nivå.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan hålla en muntlig presentation på en godtagbar nivå både vad det gäller innehåll, språk och framförande.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan hålla en muntlig presentation på ett bra sätt både vad det gäller innehåll, språk och framförande.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan hålla en muntlig presentation på ett utmärkt sätt både vad det gäller innehåll, språk och framförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: