Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från pyramid till Collosseum

Skapad 2015-08-31 08:47 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde om forntiden och Medelhavets antika kulturer
Grundskola 7 – 9 Historia
När människan blev jordbrukare byggde hon samhällen som snabbt växte och utvecklades till civilisationer som Faraos Egypten och konungarnas Mesopotamien. Det land som vi kallar Grekland befolkades under antiken av ett sjöfarande folk, där havets ständiga närhet lockade till upptäcktsfärder och äventyr. Medelhavet skulle senare erövras av romarna som kom att beundra, ta efter och utveckla den grekiska kulturen. Härifrån har vi hämtat mycket kunskap och många idéer så som vår moderna demokrati, myter och sagor, ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper, konst, undervisning, teater, idrott och läkekonst.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Med hjälp av dina historiska kunskaper ska du i en skriftlig berättelse sätta dig in i och beskriva vardagslivet för en person under forntiden.

Utifrån dina kunskaper om antiken ska du i ett arbete resonera kring hur människor drivs till erövring och konflikt. Du förklarar även Medelhavets betydelse för antikens utveckling.

I diskussioner visar du förståelse för hur antikens kultur format vår egen tid.

Utifrån historiska källor så som film och texter resonerar du kring källornas trovärdighet och relevans.

I ditt arbete använder du dig av relevanta historiska begrepp.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom människans utveckling från forntidens högkulturer till antikens Grekland och Rom.

Vi tränar på att resonera genom att kunna förklara och se samband.

Vi läser och arbetar med texter och film som handlar om tidsperioden.

Vi använder olika källor och går igenom och pratar om källkritik. Vi lär oss att värdera källor och använda olika källkritiska aspekter.

Vi tränar på att beskriva en historisk tid och använda oss av fakta och begrepp i en berättande text. Vi bearbetar, kamratbedömer och ger respons på våra berättelser.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att beskriva en historisk tid

Din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

Din förmåga att resonera kring hur historia används i olika sammanhang och i olika syften

Din förmåga att använda historiska begrepp.

Din förmåga att resonera kring källors trovärdighet och relevans.

 

 

DokumentationMatriser

Hi
Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: