Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2015-08-31 08:59 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 8 Historia
Det land som vi kallar Grekland befolkades under antiken av ett sjöfarande folk, då den långa grekiska kusten är söndersplittrad av vikar, och havets ständiga närhet lockade till upptäcktsfärder och äventyr. Medelhavet skulle senare erövras av romarna som kom att beundra, ta efter och utveckla den grekiska kulturen. Härifrån har vi hämtat mycket kunskap och många idéer så som vår moderna demokrati, myter och sagor, ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper, konst, undervisning, teater, idrott och läkekonst.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån dina kunskaper om antiken ska du beskriva människors levnadsförhållanden under denna historiska period.

Du resonerar kring hur de förutsättningar människorna hade under antiken påverkade deras handlingar.

Utifrån historiska källor så som film och texter resonerar du kring källornas trovärdighet och relevans.

I skriftliga uppgifter använder du dig av relevanta historiska begrepp

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att beskriva människors levnadsförhållanden under historisk tid.

Din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

Din förmåga att använda historiska begrepp

Din förmåga att resonera kring källors trovärdighet och relevans.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom antiken, från grekernas storhetstid till romarnas erövring och fall.

Vi läser och arbetar med texter och film som handlar om tidsperioden antiken för att få en större förståelse.

Vi tränar på att se orsaker och konsekvenser utifrån hur människors levde och hade det där och då.

Vi använder olika källor och går igenom och pratar om källkritik samt lär oss att värdera källor.

Vi tränar på att beskriva en historisk tid och använder då oss av historiska begrepp. 

Vi arbetar med olika inlämningsuppgifter.

DokumentationMatriser

Hi
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang
Beskrivande
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Se samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser.
Ger exempel på orsaker och konsekvenser Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Ger tydliga exempel på orsak och konsekvenser ur olika perspektiv Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Ger flera och tydliga exempel på orsak och konsekvenser ur olika perspektiv Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Se helheter
Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklara hur delar hänger ihop.
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov.
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information.
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar.
Sammanställer information från främst kända källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar.
Sammanställer information från flera källor och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med detaljerade förklaringar. Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklara hur delar hänger ihop.
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans. Skilja mellan fakta och värderingar.
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och motiverar detta genom att tycka eller känna.
Är medveten om att det finns olika tolkningar Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik.
Är medveten om att det finns olika tolkningar samt ibland olika syften med en källa Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik.
Ord och begrepp
Kopplade till ämnesområdet
Använder väl kända ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder och känner till några ord och begrepp.
Använder och känner till ord och begrepp som hör till ämnesområdet på ett korrekt sätt.
Känner till ord och begrepp och använder dessa på ett korrekt sätt i olika sammanhang.
Beskriver och förklarar
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk inom ämnesområdet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: